logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.)
   

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy(100%)
- w okresie pierwszychtrzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

831,10*
652,60

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10
  
 

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
- szkolenia - 120 % zasiłku 

997,40 

- przygotowania zawodowego dorosłych - 120% zasiłku

997,40

- stażu 120% zasiłku

997,40

- kontynuowania nauki - 100% zasiłku 

831,10 

- studiów podyplomowych - 20% zasiłku 

166,30 

3. Dodatek aktywizacyjny

- dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

415,60  

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (50 % zasiłku) bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

415,60 

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz. 

Zasiłki i świadczenia nie zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2017 r. ponieważ średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r., wyniósł 99,4% (Komunikat Prezesa GUS-M.P.2017.72)..
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 831,10 + 149,60* ) 

980,70 

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 2100,00+ 378,00*) 

2.478,00 

2. Robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 2.258,35 + 406,50 *),

2.664,85

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 4.516,69 + 813,00*)

5.329,69  

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

6.300,00

4. Refundacje za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,86/za godz. 

5. Jednorazowej premii po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu 483,30
6. Premii za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy 1513,50
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna kwota ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy. 
1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.100,14

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.100,14

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.100,14

2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

27.100,14

3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400% przeciętnego wynagrodzenia)

18.066,76 

4. Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 I ustawy)  max 605,40
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2018) 

2100,00**

2. Przeciętne wynagrodzenie *** 4.516,69
3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

* ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz 792);
** od 1.01.2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.100 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., Dz.U.2017 poz. 1747);
*** przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2017 r. wynosi 4.516,69 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 r., M.P. 2018.181). 

 

 

Ilość odwiedzin: 324197
Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki zasiłków
Skrócony opis: Obowiązujące stawki - na podstawie informacji portalu Publicznych Służb Zatrudnienia - Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS Źródło: www.psz.praca.gov.pl
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 08:14:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner