logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Szkolenia


 SZKOLENIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADOMIU 


 

Rekrutacja na poszczególne szkolenia prowadzona będzie kwartalnie. Osoby bezrobotne zainteresowane wybranym tematem szkolenia proszone są o wypełnienie karty kandydata na szkolenie i złożenie jej w kancelarii (pok. 137). Wniosek kandydata na szkolenie grupowe można pobrać w pok. 227,228,229,230 oraz na stronie internetowej www.pupradom.pl. Można złożyć wniosek tylko na jeden temat szkolenia. Liczba miejsc na szkolenia dotyczy również osób zarejestrowanych w Filiach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. 
Planowany termin i tematyka szkoleń może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez PUP w Radomiu środków finansowych. Temat szkolenia na który wpłynie zbyt mała liczba wniosków nie będzie realizowany. Procedura dotycząca rekrutacji zawarta została w „Kryteriach określających zasady rekrutacji na szkolenia grupowe osób bezrobotnych organizowanych przez PUP w Radomiu”.

 

PLAN SZKOLEŃ 2017

Kwartał III

Termin naboru na kwartał III
od 01.08.2017 do 11.09.2017

Nabór wniosków na szkolenie "Kierowca wóżka jezdniowego z napędem silnikowym"

 

Kwartał IV

Termin naboru na kwartał IV
od 04.09.2017 do 15.09.2017

Nabór wniosków na szkolenie "Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną"

 

Lp. Nazwa
i zakres
szkolenia
Liczba miejsc na szkoleniu Charakterystyka
osób, dla
których
szkolenie jest przeznaczone (wymagania w stosunku do kandydatów)
Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Zaświadczenia
lub inny
dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień
realizacji

I KWARTAŁ 
 
1 Kierowca
wózka jezdniowego z napędem silnikowym***
7 Dobry stan zdrowia,
wiek do 29 lat
Kwartał I 67  Zaświadczenie
+
UDT
 
2 Elektryk do 1kV*** 5 Dobry stan zdrowia,
wiek do 29 lat
Kwartał I 30  Książeczka
elektryka
3 Prawo jazdy
kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
***
10 Prawo jazdy
kat. B,
dobry stan
zdrowia
uk. 21 lat,
wiek do 29 lat
Kwartał I 190  Zaświadczenie/
egzamin
zewnętrzny
4 Operator koparko-ładowarki kl.III*** 10 Prawo jazdy
kat. B,
dobry stan zdrowia,
wiek do 29 lat
Kwartał I 170 Książeczka
operatora
5 Spawanie metodą TIG/141*** 10 Dobry stan zdrowia,
wiek do 29 lat
Kwartał I 111 Książeczka
spawacza
6 Prawo jazdy kat.C+E***  5 Prawo jazdy
kat. C,
dobry stan zdrowia,
wiek do 29 lat 
Kwartał I 29 Zaświadczenie, 
egzamin
zewnętrzny
Kwartał I

II KWARTAŁ
 
1 Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną
*** 
10 Prawo jazdy
kat. B,

dobry stan
zdrowia

uk.21 lat,
wiek do 29 lat 
Kwartał II 190 Zaświadczenie, 
egzamin zewnętrzny
2 Opiekun
w żłobku i klubie dziecięcym* 
5 Dobry stan
zdrowia, 

wykształcenie
średnie, komunikatywność, ważna książeczka sanepidu /przewidywane rozmowy kwalifikacyjne/
Kwartał II 280 Zaświadczenie
Kwartał III
3 Spawanie metodą MIG/131*** 10 Dobry stan zdrowia, wiek do 29 lat  Kwartał II 153 Zaświadczenie + książeczka spawacza
Kwartał II
4 Spawanie metodą MAG/135*** 10 Dobry stan zdrowia, wiek do 29 lat Kwartał II 145 Zaświadczenie + książeczka spawacza
Kwartał II
5 Operator koparko- ładowarki kl III 10 Prawo jazdy
kat. B, dobry stan zdrowia, 
wiek do 29 lat 
Kwartał II 170 Książeczka operatora
Kwartał II
6 Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy*  16-24
(2x8 - 12)
Osoby bezrobotne posiadający II profil pomocy Kwartał II 80 Zaświadczenie
6 Spawanie metodą TIG/141** 5 Dobry stan zdrowia, wiek powyżej 30 lat Kwartał II 111 Zaświadczenie + książeczka spawacza
Kwartał II

III KWARTAŁ
 
  Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy*  16-24
(2x8 - 12)
Osoby bezrobotne posiadający II profil pomocy Kwartał III 80 Zaświadczenie
1 Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym*** 8 Dobry stan zdrowia, wiek do 29 lat Kwartał II 67 Zaświadczenie + UDT
Kwartał III
2 Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną
***
10 Prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia uk.21 lat, wiek do 29 lat  Kwartał II 190 Zaświadczenie + egzamin zewnętrzny
Kwartał III
3 Spawanie metodą MAG/135** 5 Dobry stan zdrowia, wiek powyżej 30 lat  Kwartał II 145 Zaświadczenie + książeczka spawacza
Kwartał III

IV KWARTAŁ
 
1 Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną *** 10 Prawo jazdy kat. B, dobry stan zdrowia uk.21 lat, wiek do 29 lat  Kwartał III 190 Zaświadczenie + egzamin zewnętrzny
Kwartał IV
2 Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy*  16-24
(2x8 - 12)
Osoby bezrobotne posiadający II profil pomocy Kwartał III 80 Zaświadczenie 
Kwartał IV
 

* - szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy

**- szkolenie w ramach Programu RPO

*** - szkolenie w ramach Projektu PO WER „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskiem m.Radom (III)

 

 

Osoba bezrobotna lub inna uprawniona która chce zdobyć, zmienić lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe może skorzystać z:

 

Szkolenia grupowego.

Plan szkoleń grupowych tworzony jest na początku każdego roku kalendarzowego termin natomiast realizacji zaplanowanych szkoleń uzależniony jest od posiadanych środków finansowych. Propozycje tematów szkoleń organizowanych przez PUP zamieszczane są na tablicy ogłoszeń Działu ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych oraz na stronie internetowej PUP. Osoby bezrobotne zainteresowane konkretnym tematem szkolenia składają kartę kandydata na szkolenie w wyznaczonym terminie. Uczestnicy szkolenia mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Szkolenia indywidualnego.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. Uczestnicy szkolenia indywidualnego mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Bon szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
3. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
4. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Starosta finansuje koszty, o których mowa w pkt. 4, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
Uczestnicy szkolenia w bonu szkoleniowego mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Szkolenia osób niepełnosprawnych.

Szkolenia osób niepełnosprawnych w ramach PFRON (osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu) odbywają się na zasadach podobnych jak szkolenia dla osób bezrobotnych.

 

Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia może zostać udzielona na wniosek osobie bezrobotnej do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pożyczka jest nie oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustala się także od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie.

 

Finansowania kosztów egzaminów

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni celowość w/w egzaminu: skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Ilość odwiedzin: 507125
Nazwa dokumentu: Szkolenia
Skrócony opis: Terminarz szkoleń oraz zasady doboru i uczestnictwa.
Podmiot udostępniający: Referat Szkoleń
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Gregorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Gregorczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-04 12:06:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner