logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Szkolenia


 SZKOLENIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADOMIU 


 

Rekrutacja na poszczególne szkolenia prowadzona będzie kwartalnie. Osoby bezrobotne zainteresowane wybranym tematem szkolenia proszone są o wypełnienie karty kandydata na szkolenie i złożenie jej w kancelarii (pok. 114). Wniosek kandydata na szkolenie grupowe można pobrać w pok.228,229,230 oraz na stronie internetowej www.pupradom.pl. Można złożyć wniosek tylko na jeden temat szkolenia. Liczba miejsc na szkolenia dotyczy również osób zarejestrowanych w Filiach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Planowany termin i tematyka szkoleń może ulec zmianie w zależności od posiadanych przez PUP w Radomiu środków finansowych. Temat szkolenia na który wpłynie zbyt mała liczba wniosków nie będzie realizowany. Procedura dotycząca rekrutacji zawarta została w „Kryteriach określających zasady rekrutacji na szkolenia grupowe osób bezrobotnych organizowanych przez PUP w Radomiu”.

 

PLAN SZKOLEŃ 2018

W terminie od 09.04.2018 do 30.04.2018  rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie Prawo jazdy
kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu PO WER dla osób, które w bieżącym roku nie ukończyły 30 roku życia .

 

Lp. Nazwa
i zakres
szkolenia
Liczba miejsc na szkoleniu Charakterystyka
osób, dla
których
szkolenie jest przeznaczone (wymagania w stosunku do kandydatów)
Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Zaświadczenia
lub inny
dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
lub uprawnień
realizacji

I KWARTAŁ 
 
1 Prawo jazdy
kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
*
5 Prawo jazdy
kat. B,
dobry stan
zdrowia
uk. 21 lat,
(Szkolenie w ramach programu Mazowsze 2018 dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)
Kwartał I 190  Zaświadczenie/
egzamin
zewnętrzny
Kwartał II
2 Operator koparko-ładowarki kl.III* 5 Prawo jazdy
kat. B,
dobry stan
zdrowia
(Szkolenie w ramach programu Mazowsze 2018 dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)
Kwartał I 134  Zaświadczenie
+

Książeczka
operatora
Kwartał II
3 Kierowca
wózka jezdniowego z napędem silnikowym*
5 Dobry stan zdrowia,
(Szkolenie w ramach programu Mazowsze 2018 dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)
Kwartał I 67  Zaświadczenie
+
UDT/egzamin zewnętrzny
Kwartał II
4 Prawo jazdy kat.C+E* 5 Prawo jazdy
kat. C,
dobry stan
zdrowia
(Szkolenie w ramach programu Mazowsze 2018 dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)
Kwartał I 25  Zaświadczenie/
egzamin
zewnętrzny
Kwartał II
5 Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy 8-10 Osoby posiadające II profil pomocy Kwartał I 80 Zaświadczenie
Kwartał I

II KWARTAŁ
 
1 Elektryk*  5 Dobry stan zdrowia,
(Szkolenie w ramach programu Mazowsze 2018 dla osób zamieszkujących tereny wiejskie)
Kwartał II 30 Zaświadczenie + książeczka
Kwartał II
2 Prawo jazdy
kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
**
10 Dobry stan zdrowia, ukończone 21 lat
(Szkolenie w ramach projektu PO WER dla osób, które w bieżącym roku nie ukończyły 30 roku życia)
Kwartał II 190 Zaświadczenie, egzamin zewnętrzny
Kwartał II/III
 

*  szkolenie w ramach programu "MAZOWSZE 2018" skierowane dla osób zamieszkujących tereny wiejskie
** szkolenie w ramach projektu POWER skierowane dla osób, które w bieżącym roku nie ukończyły 30 roku życia

 

Osoba bezrobotna lub inna uprawniona która chce zdobyć, zmienić lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe może skorzystać z:

 

Szkolenia grupowego.

Plan szkoleń grupowych tworzony jest na początku każdego roku kalendarzowego termin natomiast realizacji zaplanowanych szkoleń uzależniony jest od posiadanych środków finansowych. Propozycje tematów szkoleń organizowanych przez PUP zamieszczane są na tablicy ogłoszeń Działu ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych oraz na stronie internetowej PUP. Osoby bezrobotne zainteresowane konkretnym tematem szkolenia składają kartę kandydata na szkolenie w wyznaczonym terminie. Uczestnicy szkolenia mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Szkolenia indywidualnego.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego. Uczestnicy szkolenia indywidualnego mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Bon szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
3. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
4. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Starosta finansuje koszty, o których mowa w pkt. 4, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
Uczestnicy szkolenia w bonu szkoleniowego mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Szkolenia osób niepełnosprawnych.

Szkolenia osób niepełnosprawnych w ramach PFRON (osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu) odbywają się na zasadach podobnych jak szkolenia dla osób bezrobotnych.

 

Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia może zostać udzielona na wniosek osobie bezrobotnej do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pożyczka jest nie oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustala się także od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie.

 

Finansowania kosztów egzaminów

Starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni celowość w/w egzaminu: skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Ilość odwiedzin: 531490
Nazwa dokumentu: Szkolenia
Skrócony opis: Terminarz szkoleń oraz zasady doboru i uczestnictwa.
Podmiot udostępniający: Referat Szkoleń
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Gregorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Gregorczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 13:12:20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 08:05:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner