logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Kryteria przyznawania refundacji


KRYTERIA PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY ORAZ JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Radom, 18 lipca 2017 rok

 

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA:

1) Refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

a) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą; producentowi rolnemu o którym mowa w art. 46 ust 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; niepublicznemu przedszkolu i szkole o których mowa w ustawie z 7 września 1991 o systemie oświaty dla skierowanego: bezrobotnego, absolwenta CIS lub KIS lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej

b) żłobkom lub klubom dziecięcym o których mowa w art. 46 ust 1 pkt 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania o których mowa w art. 46 ust 1 pkt 1c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla skierowanego: bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej albo poszukującego pracy absolwenta

2) Jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej

3) Jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej

Wstęp

Kryteria określają zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz udzielania refundacji wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy podmiotom mogącym się ubiegać o przedmiotowe środki. Kryteria są dopełnieniem unormowań zawartych w:

 • Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 1380 z 2017)
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)
 • porozumień i umów dotyczących programów specjalnych oraz środków pomocowych

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Prawo do wystąpienia o przyznanie refundacji bądź dofinansowania nie ma charakteru roszczeniowego. Złożenie wniosku przez stronę zainteresowaną należy rozumieć jako ofertę zawarcia umowy.

§ 2

Niniejsze kryteria są dopełnieniem i uszczegółowieniem zasad określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego oraz porozumień i umów dotyczących programów oraz dysponowaniu środkami pomocowymi

§ 3

1. Dofinansowanie bądź refundacja wymaga zabezpieczenia. Preferowanym zabezpieczeniem dofinansowania bądź refundacji jest weksel In blanco z poręczeniem wekslowym min dwóch osób. PUP w Radomiu nie wyklucza jednak zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, poręczenia, zastawu na prawach i rzeczach, blokady rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

2. Oceny i wyboru formy zabezpieczenia świadczenia dokonuje Powiatowy Urząd Pracy

§ 4

1. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci poręczenia wekslowego bądź poręczenia cywilno prawnego powinno spełniać następujące warunki:

 • poręczycielami (minimum dwóch) dofinansowania bądź refundacji mogą być osoby osiągające minimalne wynagrodzenie, a ich łączny dochód w ciągu miesiąca ma zabezpieczyć 10 % wnioskowanej kwoty dofinansowania bądź refundacji ,
 • poręczyciel jest zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, bądź na czas określony i otrzymuje dochód w wysokości minimalnego wynagrodzenia .
 • poręczyciel otrzymuje dochód z tytułu: renty lub emerytury w wysokości minimalnego wynagrodzenia .
 • poręczyciel otrzymuje dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości przynajmniej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku przez zainteresowanego. W wypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzący działalność gospodarczą osiągnął przychód w wysokości przynajmniej dwudziestoczterokrotności minimalnego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku przez zainteresowanego
 • brak obciążeń wynagrodzenia za pracę (np. sądowe, administracyjne, świadczenia alimentacyjne),
 • zakład pracy poręczyciela nie jest w stanie likwidacji, upadłości.

2. W przypadku poręczenia, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o pomoc przedkłada zaświadczenia o zarobkach poręczycieli oraz oświadczenia poręczycieli o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.

§ 5

1. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci zastawu na prawach i rzeczach powinno stanowić wartość nie mniejszą niż kwota udzielonego dofinansowania bądź refundacji. Wartość przedmiotów bądź praw na których ustanowiono prawo zastawu sporządza rzeczoznawca. Do wniosku o refundacje bądź dofinansowanie należy dołączyć wycenę rzeczy bądź praw sporządzoną przez rzeczoznawcę.

2. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci , blokady rachunku bankowego lub gwarancji bankowej powinno stanowić wartość nie mniejszą niż 100 % kwoty udzielonego dofinansowania bądź refundacji. Blokada będzie musiała być ustanowiona na okres trwania umowy ale nie krócej niż: 18 miesięcy w wypadku dofinansowania, 36 miesięcy w wypadku refundacji.

3. Zabezpieczenie dofinansowania bądź refundacji w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji powinno stanowić wartość nie mniejszą niż 150 % kwoty udzielonego dofinansowania bądź refundacji. Proponujący zabezpieczenie w formie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi wykazać iż posiada majątek.

§ 6

Niezależnie od form zabezpieczenia świadczenia do zawarcia umowy dofinansowania bądź refundacji konieczna jest zgoda współmałżonka beneficjenta oraz współmałżonka osób trzecich dokonujących zabezpieczenia umowy . Zgoda taka powinna być wyrażona w formie przewidzianej prawem.

§ 7

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz z zabezpieczeniem umowy dofinansowania bądź refundacji ponosi beneficjent pomocy.

ROZDZIAŁ II

Procedury postępowania przy rozpatrywaniu wniosków

§ 8

Ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej bądź refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wypełniony formularz wniosku /według obowiązującego wzoru/ wraz z wymaganymi załącznikami ( w oryginałach bądź kopiach potwierdzonych za zgodność ).

§ 9

Wniosek może być uwzględniony po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w rozporządzeniu i niniejszych kryteriach. Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

§ 10

Wnioski strona może składać w ciągu całego roku.

§ 11

W okresie od dnia złożenia wniosku, do dnia jego rozpatrzenia, pracownik merytoryczny może skierować wnioskodawcę do doradcy zawodowego tut. Urzędu celem zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności. Pracownik merytoryczny dokonuje wstępnej oceny wniosku. Ostateczną decyzje o sposobie załatwienia wniosku podejmuje Dyrektor PUP Radom zawierając umowę bądź informując pisemnie stronę o negatywnym załatwieniu sprawy.

§ 12

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania bądź refundacji oraz w załącznikach, Powiatowy Urząd Pracy dokonuje oceny planowanej działalności w aspekcie możliwości jej uruchomienia, prowadzenia jej co najmniej przez 12 miesięcy /w wypadku dofinansowania/ bądź utrzymywania stanowiska pracy przez 24 miesięcy /w wypadku refundacji/.

§ 13

Dokonując oceny wniosku PUP w Radomiu kieruje się:

 • popytem i podażą lokalnego rynku na planowane przedsięwzięcie
 • zasadą celowości zakupów -zasadą racjonalności wydatków
 • udziałem środków własnych wnioskodawcy (finansowych i rzeczowych) w planowanym przedsięwzięciu,

Ponadto Urząd bada:

 • stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia,
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności bądź utworzenia stanowiska pracy,
 • przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności, tworzonym stanowiskiem pracy
 • ceną wydatków
 • przeciętny poziom zatrudnienia w zakładzie pracy w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przeciętny poziom zatrudnienia to suma liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach podzielona przez ilość badanych miesięcy.

§ 14

W wypadku gdy podmiot był już beneficjentem pomocy z instytucji i organów zatrudnienia - PUP w Radomiu analizuje dotychczasowe wykorzystanie środków publicznych

§ 15

Przyznanie dofinansowania bądź refundacji uzależnione jest również od wielkości posiadanych przez PUP w Radomiu i przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

ROZDZIAŁ III

Rozpatrywanie wniosków

§ 16

1. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania i w załącznikach, Powiatowy Urząd Pracy dokonuje oceny planowanej działalności w aspekcie możliwości jej uruchomienia, prowadzenia jej co najmniej przez 12 miesiące i utrzymania miejsca pracy, kierując się zasadami określonymi w niniejszych Kryteriach, a także realiami ekonomicznymi prowadzenia zamierzonej działalności, wiarygodnością ekonomiczną planowanej działalności oraz przygotowaniem merytorycznym wnioskodawcy.

2. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie refundacji i w załącznikach, Powiatowy Urząd Pracy dokonuje oceny planowanego utworzenia bądź doposażenia dodatkowych miejsc pracy, kierując się zasadami określonymi w niniejszych kryteriach, a także realiami ekonomicznymi, oceną aktualnej i przyszłej sytuacji finansowo-gospodarczej pracodawcy, gwarantującej:

 • utworzenie deklarowanej ilości dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach posiadanych środków własnych oraz zapewniającej utrzymanie tych miejsc pracy przez okres 24 miesięcy,
 • ustalenia możliwości skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy na dodatkowe miejsca pracy bezrobotnych o kwalifikacjach wnioskowanych przez pracodawcę.

§ 17

Dofinansowania oraz refundacje udzielane są szczególności na zakup nowych nie używanych: maszyn, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia i koniecznego oprogramowania.

§ 18

1. Do zakupów, które mogą być zakwalifikowane jako koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej uznaje się wydatki ściśle związane i poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do takowych kosztów nie można zaliczać wydatków i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /np. Składki ZUS, obciążenia podatkowe, opłaty związane z najmem lokalu, raty i odsetki od udzielonych pożyczek itp./ .

2. Refundacji nie udziela się podmiotom będącym w stanie upadłości bądź likwidacji

3. Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej bądź refundacja nie mogą być udzielone na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów lokali i budynków; zakupu materiałów na remont.
 • koszty reklamy i promocji firmy,
 • opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe, raty leasingowe
 • kaucje za lokale i przedmioty
 • zakup nieruchomości.
 • udziały bądź wkłady do spółek
 • dobra materialne, przedmioty, urządzenia i usługi nie związane bezpośrednio z uruchomieniem /rozpoczęciem/ działalności gospodarczej.
 • remonty lub naprawa maszyn i urządzeń
 • zakup towaru
 • usług: transportowych; budowlanych związanych z montażem urządzeń; informatycznych
 • zakup używanego: sprzętu, maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • zakupy od męża, żony, brata, siostry, matki, ojca, syna, córki.

4. W wypadku wątpliwości co do ceny przedmiotów wskazanych w harmonogramie zakupów przez wnioskodawcę, PUP w Radomiu przysługuje prawo zażądania od ubiegającego się o pomoc - przedstawienia cennika wykonanego przez producenta bądź sprzedawcę.

5. W indywidualnych, wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP w Radomiu może odstąpić od stosowania zapisu dotyczącego zakupu sprzętu używanego i może wyrazić zgodę na zakup sprzętu używanego.

6. Preferowany jest zakup sprzętu używanego na fakturę.

§ 19

W związku faktem, iż PUP Radom w ramach CAZ podejmuje działania aktywizujące w stosunku do osób bezrobotnych w pierwszych 6 miesiącach od rejestracji, dofinansowania będą udzielone w pierwszej kolejności osobom posiadającym status bezrobotnego przez min 6 miesięcy.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 20

W wypadku ubiegania się uprawnionego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych oraz refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia ww. działalności gospodarczej zasady określone w niniejszym akcie stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. W przypadku złożenia wniosku o refundacje bądź dofinansowanie niekompletnego (niewypełnionego, bez załączników) Powiatowy Urząd Pracy odmawia przyznania dofinansowania lub refundacji bądź w uzasadnionych wypadkach może wezwać wnioskodawcę do niezwłocznego usunięcia braków. 2. Wnioski o refundacje bądź dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, niemniej jednak pierwszeństwo w przyznaniu refundacji posiadają podmioty które nie korzystały dotychczas z refundacji bądź dofinansowań lub innej pomocy publicznej udzielonej przez PUP w Radomiu

§ 22

W indywidualnych, wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP w Radomiu może odstąpić od stosowania niniejszych kryteriów.

§ 23

Z niniejszymi kryteriami obowiązany jest zapoznać się każdy podmiot ubiegający się o pomoc

 


Wnioski niezbędne przy ubieganiu się o w/w refudacje znajdują się w dziale menu:
Wnioski i formularze > Refundacje

Ilość odwiedzin: 200793
Nazwa dokumentu: Kryteria przyznawania refundacji
Podmiot udostępniający: Dział Wspierania Zatrudnienia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sulima
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sulima
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 12:14:27
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 12:14:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-17 10:53:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner