logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > Partnerstwa EFS


PARTNERSTWA EFS 


 

Priorytet 1:
Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 

 

Działanie 1.6 - "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" 
Schemat a) "Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" 
"KOBIETA PRACUJĄCA-AKTYWIZACJA ZAWODOWA
I BIZNESOWA BEZROBOTNYCH MIESZKANEK RADOMIA".

    Nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasta Radomia
   Partnerzy projektu:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu - www.pupradom.pl
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu - www.ckuradom.pl
2. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości - www.srcp.radom.pl
3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu - www.zdz.kielce.pl

Projekt jest zgodny z polityką równych szans Unii Europejskiej, według których działania nakierowane na równość szans kobiet i mężczyzn powinny szczególnie uwzględniać: działania mające na celu przeciwdziałanie funkcjonującym stereotypom, związanym z postrzeganiem poszczególnych grup społecznych na rynku pracy, działania w zakresie edukacji, podejmowane w celu zwalczania stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn, jak również w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ich elastycznego wykorzystywania na rynku pracy (poprzez upowszechnianie kształcenia ustawicznego). Projekt jest zgodny też z założeniami SPO RZL i U SPO RZL, według których aktywizacja zawodowa kobiet ma się odbywać zwłaszcza przez organizowanie szkoleń, zwalczanie stereotypów co do ról społecznych i promowanie przedsiębiorczości. Celem EFS jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Beneficjentkami projektu jest grupa 50 bezrobotnych kobiet z Radomia o niskich, nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. 
Kobiety, które w efekcie rekrutacji znajdą się w module A odbędą szkolenie w szpitalu i egzamin przed komisją powołaną przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych dający im prawo powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje w ramach projektu zatrudnienie 20 kobiet w formie prac interwencyjnych. Przeprowadzi rekrutację, doradztwo zawodowe dla beneficjentek projektu.
Kobiety z grupy B będą przygotowywane do podjęcia pracy opiekuna osób starszych za granicą odbędą kurs języka angielskiego - 300 godzin - oraz przygotują się teoretyczne i praktycznie do podjęcia opieki (40 godzin) - praktyki są przygotowane w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.
Wnioskodawca podejmie współpracę ze specjalistyczną firmą zajmującą się pośrednictwem pracy za granicą, będzie też miał do dyspozycji oferty znajdujące się w bazie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Beneficjentki z grupy C przygotowywane do podjęcia własnej działalności gospodarczej odbędą kurs w tym zakresie poprowadzony przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości - szkolenie obejmuje 136 godzin.
Dla wszystkich Beneficjentek przygotowano również kurs komputerowy (80 godzin), w trakcie którego nauczą się obsługiwać komputer oraz korzystać z Internetu. Umiejętności te są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych, swobodnego poruszania się na współczesnym rynku pracy.
Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do złagodzenia problemu bezrobocia kobiet, ale będzie również cennym doświadczeniem dla wszystkich partnerów oraz źródłem wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, którzy będą chcieli zrealizować projekt o podobnej tematyce. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe.  

 

Działanie 1.5 - "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka"
Schemat a) "Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" 

"NOWE PERSPEKTYWY - NOWE WYZWANIA"

   Czas trwania projektu: 01.01.2007 - 31.03.2008

   Nazwa wnioskodawcy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
   Partnerzy: 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
2. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
4. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
5. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 49 osób zaliczanych do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach samopomocowej grupy wsparcia.
Na szczególne ryzyko narażone są przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne nieposiadające pracy powyżej dwóch lat, mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub podjęciem działalności na własny rachunek. Do tej grupy zaliczane są zarówno młode osoby, o niskim poziomie wykształcenia, a także osoby po 45 roku życia, posiadające niskie kwalifikacje lub takie kwalifikacje, które zniknęły w wyniku przemian gospodarczych. Projekt obejmuje 6 powiatów regionu radomskiego (Białobrzegi, Kozienice, Lipsko, Radom - grodzki i ziemski oraz Szydłowiec).

Beneficjentami Ostatecznymi projektu jest 49 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 24 miesięcy. 
Uczestnicy projektu zostaną skierowani na następujące szkolenia:
- szkolenia językowe i komputerowe, poprzedzone wsparciem psychologicznym;
- szkolenie "Opiekun osób starszych, chorych i małych dzieci" - połączone z praktyka w ośrodkach opiekuńczych;
- szkolenie "ABC przedsiębiorczości" rozwijające twórcze podejście do przedsiębiorczości
- oraz szkolenia zawodowe tj. "Bukieciarstwo", "Magazynier"
- operator wózków widłowych "Kelner-barman z językiem angielskim". "Podstawy księgowości komputerowej".

Planowane jest także zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy w celu zdobycia doświadczenia zawodowego przez Uczestników projektu.
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu współuczestniczy w doborze beneficjentów ostatecznych, skieruje beneficjentów ostatecznych na szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dokona wyboru pracodawców, z którymi zawrze umowy na przygotowanie zawodowe.
W ramach projektu utworzony zostanie Ośrodek Rozwoju (Samopomocy) w Szydłowcu, który służyć będzie do wykorzystywania procesów grupowych wzmacniających wysiłki osób pozostających w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznej (tj. nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zdobywanie ofert pracy, utrzymywanie kontaktów z innymi grupami (Ośrodkiem) w celu wymiany danych i doświadczeń. Objęcie uczestników projektu szeregiem kompleksowych działań z zakresu wsparcia psychologicznego, społecznego i podniesienia kwalifikacji zawodowych w utworzonym w tym celu ośrodku, dla odzyskania poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, a także edukacja w grupach samokształceniowych, podnoszenie zdolności komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz szkolenia zawodowe - to główna potrzeba realizacji projektu.
Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu na rzecz osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka zgodne są z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i z Uzupełnieniem Programu SPO RZL dla działania 1.5 oraz z narodowym Planem Rozwoju na lata 2004-2006.  

Ilość odwiedzin: 35135
Nazwa dokumentu: Partnerstwa EFS
Podmiot udostępniający: Referat ds. Programów
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Kończyk
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Kończyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2004-08-31 08:41:15
Data udostępnienia informacji: 2004-08-31 08:41:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 14:14:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner