logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > EFS SPO RZL 2004 - 2006

Spis dokumentów:
1. Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
2. Działanie 1.2 2006/2007
3. Działanie 1.3 2006/2007
4. Podsumowanie za rok 2006
5. Działanie 1.2 w liczbach (2006)
6. Działanie 1.3 w liczbach (2006)


EFS SPO RZL 2004 - 2006


 

 

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z czterech funduszy strukturalnych, które są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.
  Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju - dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz sposoby ich osiągnięcia. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
 

 

Głównym celem SPO RZL jest:
 „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 
System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

Priorytet 3: Pomoc techniczna 
Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.
Program określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania. Poniższa tabela to zestawienie Priorytetów i Działań SPO RZL. Wskazuje ona instytucje wdrażające dla poszczególnych Działań. Takie instytucje m.in. ogłaszają konkursy na projekty, przyjmują wnioski o dofinansowanie realizacji projektu i organizują pracę Komisji Oceny Projektów. W punkcie konsultacyjnym instytucji wdrażającej można otrzymać szczegółowe informacje m.in. na temat sposobu wypełniania wniosków.

 


Nr Działania
 
Nazwa Działania Instytucja wdrażająca

Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
 
1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
1.2 Perspektywy dla młodzieży Właściwy dla regionu Wojewódzki Urząd Pracy
1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Właściwy dla regionu Wojewódzki Urząd Pracy
1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 
2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji
– promowanie kształcenia ustawicznego
Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2.2 Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2.4 Wsparcie zdolności administracyjnych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Priorytet 3. Pomoc techniczna
 
3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
3.2 Informacja i promocja Działań SPO RZL Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
3.3 Zakup sprzętu komputerowego Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

 

więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.efs.gov.pl

Ilość odwiedzin: 16515
Nazwa dokumentu: EFS SPO RZL 2004 - 2006
Podmiot udostępniający: Referat ds. Programów
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Kończyk
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Kończyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2007-07-04 08:28:29
Data udostępnienia informacji: 2007-07-04 08:28:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 14:12:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner