logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AREALIZACJE IKD ORAZ DS W 2007 ROKU 


 

Realizacja projektów:
"Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy" (IKD)
oraz Praca dla Młodych "Dobry Start"
w 2007 roku

 

 

W ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizował w okresie od 01.07.2007 do 31.12.2007 dwa projekty Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) i Praca dla Młodych „Dobry Start” 
 

 

Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)
 

 

Wartość projektu Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) : 1 371 600, z czego na szkolenia 125 osób przeznaczono 186.600, na przygotowanie zawodowe dla 119 osób przeznaczono 236.000 oraz zrefundowano 74 stanowiska pracy w kwocie 949 000.

 1. Cel Projektu
  Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy ma na celu przygotowanie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy do podjęcia i utrzymania zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy. Zjawisko deficytu obserwuje się w zawodach budowlanych (zwłaszcza robót wykończeniowych) i związanych z tą branżą, takich jak np. zbrojarz, spawacz, brukarz, robotnik drogowy, operator koparek i zwałowarek, cieśla. Projekt miał zatem na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych oraz pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach.
 2. Adresaci Projektu
  Projekt skierowany był do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50 roku życia oraz inne grupy mające problemy ze znalezieniem pracy w pierwszej kolejności kierowano działania podjęte w projekcie do osób z grupy zawodów deficytowych. Rekrutacja do projektu odbywała się na warunkach i zasadach przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. Zm.)
 3. Działania Projektu
  Powiatowy Urząd Pracy aby osiągnąć zakładane w projekcie skierował 110 osób do odbycia przygotowania zawodowego, wyposażył i doposażył 74 stanowisk pracy. PUP zorganizował szkolenia: prawo jazdy kat. C dla 40 osób bezrobotnych, operator sprzętu ciężkiego dla 20 osób, kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 20 osób. Ciekawym zadaniem realizowanym przez PUP w ramach projektu będzie ok. tygodniowe szkolenie poza miejscem zamieszkania dla 15 osób bezrobotnych, które na celu miało wzmóc kreatywność oraz pobudzić aktywność zawodową bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania pracy. W czasie szkolenia osoby bezrobotne miały okazję również nabyć praktyczną wiedzę na temat sposobów poszukiwania pracy (także z wykorzystaniem technologii informatycznych), uzyskać wskazówki, które pomogą im poprawić swój wizerunek i dobrze zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy.

 

Praca dla Młodych "DOBRY START"
 

 

W ramach kolejnego programu pn. „Dobry Start” zorganizowano 55 szkoleń na kwotę 91.560, 275 osób skierowano na staż przeznaczając na ten cel 605.452 PLN oraz doposażono 9 stanowisk pracy w kwocie 103.283. Całkowita wartość projektu 800.297

 1.  Cel Projektu 
  Wobec złożonej sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz pogłębiającego się zjawiska emigracji, podjęcie zadań ograniczających te problemy wydaje się wszech miar potrzebne. Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, ale także relatywnie niskie płace zwiększają szansę młodzieży do wyjazdów zarobkowych. Potrzeba kompleksowego rozwiązania problemu młodzieży na rynku pracy powoduje konieczność podjęcia intensywniejszych działań ukierunkowanych na ułatwienie młodym ludziom dostępu do rynku pracy. Program Praca dla Młodych Dobry Start miał na celu zwiększenie szans młodych ludzi na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz objęcie działaniami aktywizacyjnymi. Program nakierowany był na wzmocnienie znaczenia umiejętności kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki zawodowej oraz promocję pracy i przedsiębiorczości. Zamierzeniem programu Praca dla Młodych Dobry Start było umożliwienie młodzieży zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz rozszerzenie posiadanych już kwalifikacji.
 2. Adresaci Projektu 
  Uczestnikami projektu Praca dla Młodych Dobry Start byli młodzi bezrobotni do 25 roku życia określani w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mający trudności ze znalezieniem pracy. Dodatkowo na staże mogli być kierowani absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia (zgodnie z art. 53 ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do udziału w programie w pierwszej kolejności kierowano osoby pozostające w rejestrze naszego Urzędu krócej niż 3 miesiące. Rekrutacja do projektu odbywała się na warunkach i zasadach przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. Zm.)
 3. Działania podjęte w projekcie
  W celu realizacji zakładanych celów projektu Powiatowy Urząd w Radomiu zorganizował dla 55 osób szkolenia o następującej tematyce: 10 osób odbyło szkolenie Spawacz, Księgowość komputerowa(10 osób), Operator koparko-ładowarki(5 osób), Operator obrabiarek sterowanych numerycznie(3 osoby),5 osób odbyło szkolenie Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym(5 osób), Prawo jazdy kat. C(10 osób) Poza tymi szkoleniami 10 osób bezrobotnych odbyło wyjazdowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą pn. „Aktywność”. Celem tego szkolenia było pobudzenie aktywności zawodowej do samodzielnego poszukiwania pracy połączone z praktyczną nauką pisania dokumentów aplikacyjnych. 269 osób odbyło staż u pracodawców. Poza tym w ramach projektu zrefundowano 8 stanowisk pracy 7 pracodawcom.

Ilość odwiedzin: 11679
Nazwa dokumentu: Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Jerzmański
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Jerzmański
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 10:35:53
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 10:35:53
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 14:04:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner