logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   plus EFS SPO RZL 2004 - 2006
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A"PROFESJONALNI"


 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Referat ds. Programów realizuje projekt pod nazwą „PROFESJONALNI” priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Ogólna wartość projektu wynosi 703.301,00 PLN. Projekt przewidziany jest dla 125 osób - skierowany jest do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu i będzie trwał do 31.12.2009 roku. 
   Projekt „PROFESJONALNI” ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza wczesna identyfikacja potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Istotne jest wsparcie działalności metodycznej Urzędu poprzez rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w drodze upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.
   W ramach projektu przewidziane jest zatrudnienie 5 osób (3 osoby na stanowisku doradcy zawodowego oraz 2 osoby na stanowisku pośrednika pracy). Ponadto projekt przewiduje przeszkolenie 120 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i jego filii. W ramach działań przewidzianych w projekcie pracownicy zainteresowani szkoleniami zostaną przeszkoleni z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, udzielania pomocy publicznej, prawa pracy, finansów publicznych, zarządzania kadrą, zamówień publicznych, profesjonalnej obsługi bezrobotnych, E-Urząd oraz obsługi komputera/ECDL/.
   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 600.755,84 PLN.

Ilość odwiedzin: 13763
Nazwa dokumentu: Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 09:10:38
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 09:10:38
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 10:12:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner