logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Finansowanie studiów podyplomowych


FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 


 

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY SFINANSOWANIA STUDÓW PODYPLOMOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU.

 

 

Podstawa prawna
Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

Zasady finansowania studiów podyplomowych:

1. Starosta na wniosek bezrobotnego ( załącznik nr 1 do niniejszych kryteriów) lub innej osoby uprawnionej może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia, (przez przeciętne wynagrodzenie należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jeżeli bezrobotny lub inna osoba uprawniona wymieniona w art. 43 w/w ustawy uzasadni celowość ukończenia danych studiów podyplomowych oraz jeżeli miesięczny przychód (w przypadku osób bezrobotnych) i dochód (w przypadku osób zatrudnionych bądź prowadzących działalność gospodarczą itd.) na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w chwili składania wniosku (wynagrodzenie to w chwili obecnej wynosi 2 000 zł brutto, może ulec zmianie).

2. Ponadto ustala się kryterium dochodowe to znaczy :
- jeśli miesięczny przychód (w przypadku osób bezrobotnych) i dochód (w przypadku osób zatrudnionych bądź prowadzących działalność gospodarczą itd.) na osobę w rodzinie wynosi od 0 zł brutto do 800 zł brutto finansowanie studiów podyplomowych może nastąpić do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
-natomiast jeśli miesięczny przychód (w przypadku osób bezrobotnych) i dochód (w przypadku osób zatrudnionych bądź prowadzących działalność gospodarczą itd.) na osobę w rodzinie wynosi :od 801 zł brutto do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie to w chwili obecnej wynosi 2 000 zł brutto, może ulec zmianie) finansowanie studiów podyplomowych może nastąpić do wysokości 50 % jednak nie więcej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia.
Przez przychód zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) oznacza to przychód z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Przez minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) należy rozumieć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. nr 200, poz. 1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz. 1314.)

3. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić po złożeniu przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną wniosku najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem studiów podyplomowych wraz z załącznikami: zaświadczenia ze szkoły wyższej, która prowadzi studia podyplomowe (załącznik nr 1 do wniosku), program studiów podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia poprzednich studiów wyższych, pisemne uzasadnienie celowości ukończenia danego kierunku studiów podyplomowych oraz oświadczenie o nie posiadaniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wnioski złożone po upływie w/w terminu bądź niekompletne nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na sfinansowanie studiów podyplomowych.
Przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę informacje dotyczące osoby ubiegającej się o sfinansowanie studiów podyplomowych zawarte w załączniku nr 2 do kryteriów.
Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.

4. W trakcie trwania studiów podyplomowych osoba bezrobotna oraz inna osoba uprawniona zobowiązana jest do przedstawiania co miesiąc zaświadczenia wydanego przez uczelnię wyższą potwierdzającego kontynuowanie studiów podyplomowych .

5. Finansowanie studiów podyplomowych dokonywane jest po uzyskaniu zgody starosty na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej między Starostą Powiatu a osobą bezrobotną lub inną osobą uprawnioną wymienioną w art. 43 w/w ustawy.

6. Finansowanie studiów podyplomowych zostanie dokonane w ratach (liczba rat uzależniona jest od liczby semestrów), I rata płacona jest po ukończeniu pierwszego semestru i przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą potwierdzającego jego zakończenie, następna rata po zakończeniu kolejnego semestru i po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą potwierdzającego jego zakończenie.

7. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

8. W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. Finansowanie studiów podyplomowych zostaje wstrzymane w przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej lub innej osoby uprawnionej (na przykład na własną prośbę, niestawiennictwo w wyznaczonym terminie na wizytę itp.)
Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Przez zatrudnienie należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). Przez podjęcie innej pracy zarobkowej rozumiane jest wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych (art. 2 ust 1 pkt 11 w/w ustawy). Przez rozpoczęcie działalności gospodarczej należy natomiast rozumieć złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

9. Uczestnikowi studiów podyplomowych który, w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych, od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

 

Ilość odwiedzin: 77479
Nazwa dokumentu: Finansowanie studiów podyplomowych
Osoba, która wytworzy?a informacj?: Joanna Kopycka
Osoba, która odpowiada za tre??: Joanna Kopycka
Osoba, która wprowadza?a dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-08-26 09:07:14
Data udost?pnienia informacji: 2009-08-26 09:07:14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 14:43:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner