logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH 


 

INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY PAŃSTWA
(od dnia 05.08.2009r.) W SPŁACIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH.

(Ustawa z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkanio-wych udzielonych osobom, które utraciły pracę, Dz.U. Nr 115, poz 964).

 

I. Pomoc może być przyznana kredytobiorcy zobowiązanemu do spłaty kredytu miesz-kaniowego, który po dniu 1 lipca 2008 r. utracił pracę oraz zarejestrował się jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złoże-nia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego.

II. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych: 

 1. Jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, która określa m.in. wysokość pomocy oraz terminy jej przekazywania. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 2. Polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej rat pomocy określonych w decyzji starosty.
 3. Jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

III. Wysokość pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych:

 1. Jest określona w decyzji.
 2. Jest określona w złotych. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w wa-lucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pomoc w walucie spłaty kre-dytu, dokonując przeliczenia wysokości raty pomocy wynikającej z decyzji na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z ty-tułu pomocy.
 3. Jest określona jako równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i od-setkowej jest wyższa niż 1 200 zł, do określenia wysokości pomocy przyjmuje się kwotę 1 200 zł.

IV. Termin przekazania środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 1. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kopii decyzji w ter-minie późniejszym, niż 3 dni robocze przed terminem najbliższej płatności raty po-mocy wynikającej z decyzji, Bank dokona pierwszej płatności raty pomocy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii tej decyzji.
 2. W przypadku, gdy uprawniony zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwa-rantującą wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy, przekazywanie rat pomocy rozpoczyna się po upływie okresu wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy
 3. W przypadku gdy decyzja Starosty: 
  a) zawiera oczywiste omyłki uniemożliwiające realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego decyzji, 
  b) nie zawiera danych umożliwiających jej realizację
  - Bank informuje niezwłocznie o tym fakcie starostę i uprawnionego.

Bank Gospodarstwa Krajowego dokona pierwszej płatności raty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii postanowienia o sprostowaniu błędów w wydanej decyzji albo in-formacji o braku podstaw do wydania postanowienia.

V. Zaprzestanie przekazywania rat pomocy:

 1. Następuje w przypadku:
  a) utraty statusu osoby bezrobotnej z upływem miesiąca następującego po miesiącu w którym utrata tego statusu nastąpiła,
  b) zbycia przedmiotu kredytowania, wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, dokonania jego spłaty, podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytu z dniem otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o tych zdarze-niach.
 2. O zaprzestaniu przekazywania rat pomocy Bank Gospodarstwa Krajowego zawiada-mia starostę i uprawnionego.

VI. Decyzja wygasa w przypadku:

 1. Utraty statusu bezrobotnego, z upływem miesiąca następującego po miesiącu w którym utrata tego statusu nastąpiła.
 2. Zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem tego zbycia.
 3. Wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, z dniem upływu okresu tego wy-powiedzenia.
 4. Podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania, z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej.
 5. Spłaty kredytu, z dniem dokonania spłaty ostatniej raty.

VII. Zwrot pomocy przyznanej na podstawie ustawy:

 1. Termin rozpoczęcia: w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od zaprzestania płatności rat pomocy.
 2. Czas spłaty: 8 kolejnych lat.
 3. Wysokość: równe nieoprocentowane miesięczne raty.
 4. Termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.
 5. Właściwy starosta informuje uprawnionego, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanej pomocy, o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku bankowego Funduszu Pracy powiatowego urzędu pracy, na który do-konuje się wpłat.
 6. W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą zwrot pomocy jest dokonywany w terminie 30 dni od dnia zbycia.

VIII. Pomoc nienależna:

 1. Za pomoc nienależną uważa się pomoc wypłaconą:
  a) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zaprzestania płatności rat pomocy,
  b) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd starosty przez osobę, której pomoc przyznano.
 2. Osoba, która otrzymała pomoc nienależną na podstawie przepisów ustawy, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek instytucji kredytującej, środków z tytułu pomocy. Zwrot środków następuje na rachu-nek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie pomocy nienależnej.

 

Wnioski
1. Wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego.
2. Oświadczenie Instytucji kredytującej.

Więcej informacji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul ks. Łukasika 3 oraz pod numerem telefonu (048) 384-20-74/75 wewn. 232.

Ilość odwiedzin: 34373
Nazwa dokumentu: Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Skrócony opis: Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-09-04 09:26:48
Data udostępnienia informacji: 2009-09-04 09:26:48
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 14:18:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner