logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Rejestry, Ewidencje, Archiwa


REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 645), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu mający siedzibę w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32 - 35 wyżej przywołanej ustawy.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu prowadzone są m.in. następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr udzielonych zamówień,
 • Rejestr wniosków o wydatkowanie środków publicznych,
 • Rejestr wniosków o wydatkowanie środków publicznych,
 • Rejestr zaświadczeń o zarobkach,
 • Rejestr bezrobotnych bez stałego miejsce zamieszkania,
 • Rejestr bazy danych pracodawców ( w formie elektronicznej ),
 • Rejestr zwolnień grupowych,
 • Rejestr osób aktywnie poszukujących pracy.
 • Rejestr giełd i targów pracy.
 • Rejestr oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy zarobkowej cudzoziemcom.
 • Rejestr wniosków o wydanie opinii starosty o możliwości zatrudnienia cudzoziemca na zgłoszonym wolnym miejscu pracy.
 • Rejestr wniosków o wydanie dokumentu U2.
 • Rejestr osób, które podjęły przerwały lub zakończyły kontrakt socjalny.
 • Rejestr dłużników alimentacyjnych (papierowy i elektroniczny).
 • Rejestr osób skierowanych do pracy (elektroniczny).
 • Rejestr osób, dla których przygotowano IPD.
 • Rejestr osób skierowanych na szkolenie,
 • Rejestr udzielonych pożyczek szkoleniowych,
 • Rejestr przyznanych jednorazo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy,
 • Rejestr wizyt monitorujących w zakresie realizacji zadań wynikających z umów cywilnoprawnych zawieranych między pracodawcami a urzędem,
 • Rejestr uczestników biorących udział w projektach, programach,
 • Rejestr stażystów skierowanych do odbycia stażu ( w formie elektronicznej ),
 • Rejestr osób skierowanych na przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • Rejestr osób, którym finansowane są studia podyplomowe,
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rejestr osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych ( w formie elektronicznej ),
 • Rejestr szkoleń indywidualnych,
 • Rejestr szkoleń grupowych,
 • Rejestr udzielanych porad grupowych,
 • Rejestr udzielonych porad indywidualnych,
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych,
 • Rejestr rozmów wstępnych,
 • Rejestr usług indywidualnych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr wydawanych postanowień,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr spraw w egzekucji,
 • Rejestr zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego,
 • Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych,
 • Zestawienia statystyczne – Sprawozdania MP i PS-01 o rynku pracy,
 • Ewidencja bezrobotnych (w formie elektronicznej),
 • Ewidencja poszukujących pracy ( w formie elektronicznej ),
 • Ewidencja osób niepełnosprawnych,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Ewidencja księgowa ( w formie elektronicznej ),
 • Ewidencja - książka kontroli.

 

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach, tj.:

• jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
• elektronicznie w postaci bazy danych.

 

Archiwum

W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonuje archiwum zakładowe działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1506) oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, grupujące akta jednostki własnej.

 

Kartoteka Akt Osób Bezrobotnych.

Dane z Kartoteki Akt Osób Bezrobotnych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922). Osobą odpowiedzialną za udostępnianie danych zawartych w Kartotece Akt Osób Bezrobotnych jest Arkadiusz Skałczyński - Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji.

Udostępnianie informacji

Informacje zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Ilość odwiedzin: 39371
Nazwa dokumentu: Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Skrócony opis: Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 11:18:58
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 11:18:58
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-27 10:32:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner