logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > Badanie Radomskiego Rynku Pracy


BADANIE RADOMSKIEGO RYNKU PRACY


 

BADANIE RADOMSKIEGO RYNKU PRACY ZREALIZOWANE WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 2012

 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy:
 • Wg stanu na koniec 2011 r. około 63,6% mieszkańców powiatu radomskiego stanowią osoby w wieku produkcyjnym, w mieście - 64,8%.
 • W powiecie radomskim na przestrzeni ostatnich lat (od 2007 do 2011 r.) saldo migracji było dodatnie. Odwrotna tendencja występuje w mieście Radom, gdzie saldo migracji było ujemne.
 • Pod koniec 2011 roku w rejestrze REGON powiatu radomskiego zarejestrowanych było 9 704 podmiotów gospodarczych, z czego 96,9% podmiotów należało do sektora prywatnego. Na terenie miasta Radom w tym samym czasie zarejestrowanych było 24 263 podmiotów, spośród których 98,4% należało do sektora prywatnego.
 • Ogółem w ciągu ostatniego roku w powiecie radomskim liczba podmiotów gospodarczych zmniejszyła się o 138 tj. 1,4%. W mieście Radom liczba podmiotów uległa zmniejszeniu o 1108 j. gospodarczych, tj. 4,4%.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radomskim, wyniosła w IV kwartale 2011 roku 29,9 pkt proc., podczas gdy poziom bezrobocia w tym samym czasie w mieście Radom wynosił 21,4 pkt proc.
 • W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie najliczniejszy udział mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Podobnie sytuacja wygląda w mieście Radom.
 • Spośród ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 93,2% kwalifikuje się do grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
Sytuacja społeczno – ekonomiczna osób bezrobotnych:
 • 49,4% badanych bezrobotnych znajduje się w stanie wolnym (kawaler/panna), zaś 42,2% w związku małżeńskim (żonaty/mężatka).
 • W przypadku 57,0% respondentów gospodarstwo domowe składa się z 3 lub 4 osób.
 • 77,6% badanych bezrobotnych wskazało, że w ich gospodarstwie domowym znajduje się tylko jedna osoba bezrobotna.
 • Żadnego dochodu nie posiada 22,6% gospodarstwo domowych respondentów, 36,8% posiada dochód nieprzekraczający 1 tyś. złotych, natomiast 20,2% w granicach 1 – 2 tyś. złotych.
Doświadczenie i kompetencje zawodowe:
 • Wśród respondentów największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 34,4%.
 • Uprawnienia zawodowe posiada 48,4% spośród badanych osób bezrobotnych.
 • Badani bezrobotni najczęściej zatrudnieni byli w charakterze pracownika średniego szczebla (61,1% ankietowanych wskazało taką odpowiedź), rzadziej zaś na stanowisku pracownik wyższego szczebla/specjalisty (28,2%). 
Poszukiwanie pracy i bariery w znalezieniu zatrudnienia:
 • 73,4% badanych poszukuje pracy wykorzystując Internet, a 66,0% korzysta z usług Powiatowego Urzędu Pracy. Ponad połowa respondentów (54,4%) szuka również ogłoszeń prasowych, a blisko połowa (48,8%) korzysta z pomocy znajomych/rodziny.
 • Po ukończeniu form wsparcia 55,2% badanych nadal pozostawało w gronie osób bezrobotnych, natomiast 34,5% pracodawca zaproponował zatrudnienie.
 • Spośród badanych osób bezrobotnych w chwili obecnej 94,6% aktywnie poszukuje pracy.
 • Główną barierą utrudniającą badanym bezrobotnym znalezienie zatrudnienia jest brak ofert pracy na rynku.
 • Wśród czynników mogących wpłynąć na uzyskanie zatrudnienia respondenci wymienili przede wszystkim: przekwalifikowanie się/podniesienie poziomu wykształcenia (28,4%) i ulgi dla pracodawców z tytułu zatrudniania pracowników (18,4%). 
Mobilność przestrzenna:
 • W miejscowości oddalonej od stałego miejsca zamieszkania pracę dotychczas podejmowało 24,4% badanych bezrobotnych.
 • 19,6% badanych bezrobotnych podejmowało dotychczas pracę poza granicami Polski.
 • 69,8% badanych gotowych byłoby podjąć zatrudnienie nawet gdyby wiązało się to z dojazdami np. do innej miejscowości. 
Potrzeby i oczekiwania osób bezrobotnych:
 • 31,2% badanych bezrobotnych chciałoby pracować w wyuczonym zawodzie, a 6,0% w zawodzie, do którego nabyli ostatnio uprawnienia. Ponad 20,0% badanych zależy na jakiejkolwiek pracy.
 • 88,2% badanych chciałoby uzyskać zatrudnienie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, a 78,0% pragnęłoby wziąć udział w szkoleniach/kursach. Pozostałe formy wsparcia cieszą się zainteresowaniem zdecydowanej mniejszej liczby respondentów.
 • Udziałem w szkoleniach organizowanych przez PUP w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainteresowanych jest 81,2% badanych.
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy:
 • Zdaniem badanych bezrobotnych kobiety stają przede wszystkim przed barierą związaną z możliwością uzyskania urlopu wychowawczego (47,4% badanych wskazało taką odpowiedź), szansą na uzyskanie zatrudnienia (38,0%). Niemałym problemem jest również zagrożenie zwolnieniem (37,4%) i wysokość zarobków (27,4%). Wśród barier dotykających mężczyzn wymieniano najczęściej: wysokość zarobków (51,0%), szanse awansu zawodowego (21,2%) i prestiż stanowisk (13,4%).
 • Zdaniem bezrobotnych pracodawcy podczas rekrutacji biorą przede wszystkim pod uwagę kryteria płci (78,4% badanych wskazało na taką praktykę) oraz wieku (65,2%).
 • Z sytuacją odrzucenia przez pracodawcę kandydatury kobiety tylko ze względu na płeć spotkało się 45,0% badanych bezrobotnych.
 • Zdaniem badanych bezrobotnych obawy pracodawców przed zatrudnianiem kobiet wynikają przede wszystkim z możliwości ich zajścia w ciążę.

 

Analiza SWOT dla lokalnego rynku pracy
 


Mocne strony:
 

 


Słabe strony:
 

 

 • W latach 2010 - 2011 liczba bezrobotnych w powiecie radomskim i mieście Radom wykazała tendencję spadkową. 
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2010 - 2011 w powiecie i mieście również wykazała tendencję spadkową, co jest zjawiskiem odwrotnym do obserwowanego w województwie i kraju.
 • Jedynie w trzech gminach powiatu liczba bezrobotnych zwiększyła się w ciągu ostatniego roku.
 • Liczebność osób bezrobotnych spadła w sześciu spośród dziewięciu grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Powiat radomski charakteryzował się dodatnim saldem migracji w pięciu ostatnich latach, co może świadczyć o jego potencjalnej atrakcyjności jako miejsca zamieszkania. 
 

 

 • ​Powiat radomski i miasto Radom charakteryzują się wysoką stopą bezrobocia rejestrowanego, wyższą niż w przypadku województwa i kraju.
 • W powiecie radomskim i mieście Radom zarejestrowanych jest więcej bezrobotnych posiadających krótki staż pracy (do 1 roku) lub nie posiadających go w ogóle niż ma to miejsce w województwie.
 • 93,2% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy kwalifikuje się do grupy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • Miasto Radom charakteryzowało się ujemnym saldem migracji w pięciu ostatnich latach, co może świadczyć o jego potencjalnej nieatrakcyjności jako miejsca zamieszkania.
 • Liczba podmiotów gospodarczych w mieście spadła w ostatnim roku do stanu najniższego od 6 lat.
 • Liczba długotrwale bezrobotnych w powiecie i mieście jest wyższa od średniej dla województwa.
     

Szanse:
 
  Zagrożenia:

 

 • 94,6% badanych bezrobotnych w chwili obecnej aktywnie poszukuje pracy, a wśród nieposzukujących zatrudnienia najczęściej deklarowanym powodem była chęć założenia działalności gospodarczej
 • 69,8% badanych bezrobotnych wyraziło chęć podjęcia pracy, nawet jeśli wiązałoby się to z koniecznością dojazdu do innej miejscowości.
 • Udziałem w szkoleniach organizowanych przez PUP w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainteresowanych jest 81,2% badanych bezrobotnych.
 • 77,6% badanych bezrobotnych wskazało, że w ich gospodarstwach domowych przebywa tylko jedna osoba bezrobotna.
 • 89,3% badanych bezrobotnych zajmowało wcześniej stanowiska wyższego lub średniego szczebla.
 • 66,0% badanych bezrobotnych poszukuje zatrudnienia przez współpracę z PUP.
 

 

 • Prognozowana stopa bezrobocia rejestrowanego w okresie 2012 - 2014 utrzyma się prawdopodobnie na poziomie 29% dla powiatu i 21% dla miasta Radom.
 • 55,2% badanych bezrobotnych wskazało, że po ukończonych formach wsparcia nadal posiadało status bezrobotnego.
 • Główną barierą utrudniającą badanym bezrobotnym znalezienie zatrudnienia jest brak ofert pracy na rynku (61,6% wskazało taką odpowiedź).
 • Zdaniem 78,4% spośród badanych bezrobotnych pracodawcy podczas rekrutacji pracowników kierują się kryterium płci. 

Ilość odwiedzin: 11823
Nazwa dokumentu: Badanie Radomskiego Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08 13:20:08
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08 13:20:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 09:20:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner