logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Rejestracja osoby bezrobotnej

Spis dokumentów:
1. Status bezrobotnego
2. Utrata statusu bezrobotnego
3. Obowiązki bezrobotnego
4. Utrata prawa do zasiłku
5. Dodatek aktywizacyjny
6. Zasada waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych


 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ


 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może dokonać rejestracji na dwa sposoby :
a. Zgłasza się do powiatowego urzędu pracy,
 właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej właściwym powiatowym urzędem pracy(§ 2 ust.1pkt 1 – rozp.1).. Osoba która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy (§5 ust.3 -rozp. 1).
Przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust.6 –rozp.1/ patrz :Dane wymagane podczas rejestracji/ za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  /www.praca.gov.pl lub www.pupradom.pl/
Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie , nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych , w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji /§3 ust.5 – rozp. 1/ .
W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej, rejestracji nie dokonuje się a dane przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia .
b. Wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego,
 dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej , o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne./ Dz.U. z 2017r. poz.570,z póżn.zm./- www.praca.gov.pl lub www.pupradom.pl .
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny w ww. sposób podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w § 5 ust.6- rozp.1, zapisywane w systemie psz, załącza do wniosku zeskanowane dokumenty,o których mowa w § 5 ust.1-3 –rozp.1, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek :
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ,z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
3) popisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych
Osoba ,która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy ,składa zeskanowane oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.
2. REJESTRACJA BEZROBOTNEGO NASTĘPUJE Z DNIEM w którym osoba:
a.
 zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy –po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu w obecności pracownika pup i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań ,oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu : „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań , oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego „(§8 ust.1 pkt 1–rozp.1).

b. złożyła wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego- po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o którym mowa wyżej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań , bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych /§ 8 ust.1 pkt.2- rozp.1/.
3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia pup osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia(§8 ust.9- rozp. 1).

4. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji /wymagane dokumenty/.
1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§5ust.1 pkt 1 – rozp.1)
2) dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (§5 ust.1 pkt 2 – rozp.1)
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień wynikających z Ustawy (§5 ust.1 pkt 3 – rozp.1 ).
4) Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (§5 ust.1 pkt 4 – rozp.1).
5) Osoba niepełnosprawna oprócz dokumentów o których mowa wyżej przekłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (§5 ust.2 – rozp.1).
Powiatowy Urząd Pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonywać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień .
5. Dane wymagane podczas rejestracji /§ 5 ust. 6 –rozp.1/ 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje następujące dane:
1) imię lub imiona i nazwisko oraz płeć;
2) obywatelstwo lub obywatelstwa;
3) numer PESEL;
4) imiona rodziców;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) nazwisko rodowe;
7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
8) liczbę dzieci na utrzymaniu;
9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
10) wykształcenie;
11) ukończone szkoły;
12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
13) poziom znajomości języków obcych;
14) posiadane uprawnienia zawodowe;
15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
19) sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach;
20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
6. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku : 1) nieprzedłożenia dokumentów o których mowa w §5 ust.1 pkt.1-3 oraz ust.2 i 3 lub 2) odmowy przekazania wymaganych danych lub 3) odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust 1 pkt 1 –rozp. 1 lub 4) nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów , o którym mowa w § 8 ust. 1 .2 , lub 5) niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie , o którym mowa w § 3 ust. 5 –rozp.1
(§9- rozp.1). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych(§8 ust.5 – rozp.1).
7. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego. /art. 33 pkt 2d ustawy/

 

Wymagane dokumenty
 


Lp.

 


Rodzaj dokumentu
 

Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu
 
1. Dowód osobisty lub paszport w przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego,
w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym
2. Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym
3. Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje
4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby WYMAGANE
5. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach dotyczy osób, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce
6. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia
7. Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, w zakładzie karnym
8. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń tj: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz podstawę jego wymiaru dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia, w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki
9. Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej dotyczy osób pobierających rentę rodzinną
10. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego dotyczy osób, które taki zasiłek pobierały
11. Akty urodzenia dzieci dotyczy osób, które przebywały na urlopie wychowawczym
12. Książeczka wojskowa dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową
13. Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument
14. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac dotyczy osób, które posiadają taki dokument
15. Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej
16. Decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników dotyczy domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe
17. Świadectwo zwolnienia dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym
18. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach 
Ustawa- ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz .U z 2017 poz. 1065 z późn. zmianami)
Rozp..1- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r poz.1299).
Rozp..2 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tj. Dz. U. z 2014, poz.1189 i zmiany).

Ilość odwiedzin: 93945
Nazwa dokumentu: Rejestracja osoby bezrobotnej
Skrócony opis: Informacje dla klientów rejestrujących się w PUP Radom
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Berak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Berak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2013-04-23 10:16:31
Data udostępnienia informacji: 2013-04-23 10:16:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 12:56:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner