logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > Partnerstwo dla pracy


PARTNERSTWO DLA PRACY  


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przystąpił do realizacji pilotażowego projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Partnerstwo dla Pracy”.

 

Projekt pilotażowy, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, obejmuje trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie i podkarpackie. Program ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. Pozwoli również ocenić funkcjonalność i efektywność rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia.

Na bazie tych doświadczeń MPiPS planuje opracowanie zmian zasad dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych, opartych na partnerstwie urzędów pracy z podmiotami niepublicznymi.

Budżet przedsięwzięcia w skali kraju wynosi około 30 mln zł (każde województwo otrzyma do 9 mln 840 tys. zł). Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy. Wsparciem zostanie objętych 2952 bezrobotnych (po 984 osoby w każdym województwie). Koszt aktywizacji jednego uczestnika pilotażu określono na kwotę maksymalnie do 10 tys. zł brutto.

Na terenie województwa mazowieckiego pilotaż realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach powiatów płockiego i radomskiego. Łącznie pilotażem zostaną objęte 984 osoby bezrobotne:
- osoby długotrwale bezrobotne (50% grupy docelowej),
- bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (12%),
- bezrobotni powyżej 50 roku życia (33%),
- bezrobotni niepełnosprawni (5%).

 

Grupy osób bezrobotnych Urząd Pracy
m.st. Warszawy
PUP
w Płocku
PUP
w Radomiu
Długotrwale bezrobotni 242 125 125
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka
58 30 30
Powyżej 50 roku życia 159 83 83
Niepełnosprawni 25 12 12
Razem 484 250 250

 

W Radomiu aktywizacją bezrobotnych zajmie się firma WYG Internationale z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 w Warszawie. Ośrodek aktywizacyjny powstanie w Niepublicznym Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Tom Rad przy ul Mieszka I w Radomiu.

Powiatowy Urząd Pracy:

 1. Dokonuje doboru uczestników pilotażu z uwzględnieniem grupy, liczby i struktury bezrobotnych określonych przez realizatora pilotażu – tworząc listę uczestników pilotażu oraz listę rezerwową. Dla potrzeb pilotażu dopuszcza się uzupełniającą rekrutację uczestników pilotażu – w oparciu o listę rezerwową.
 2. Kieruje uczestników pilotażu do „Ośrodka aktywizacji” dostawcy usług wskazanego przez realizatora pilotażu zgodnie z harmonogramem pilotażu. Przekazuje do realizatora pilotażu istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację lub efekty pilotażu.
 3. Udostępnia dostawcy usług – z wykorzystaniem interfejsów komunikacyjnych - dane na temat uczestników pilotażu niezbędne do realizacji pilotażu oraz przekazuje do realizatora pilotażu informację dot. ilości i struktury uczestników pilotażu.
 4. Po otrzymaniu informacji o uczestniku pilotażu od dostawy usług: 
  • pozbawia statusu bezrobotnego w przypadku podjęcia przez niego zatrudnienia;
  • bada okoliczności skutkujące możliwością utraty statusu bezrobotnego w związku z przerwaniem lub rezygnacją z uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych przez uczestnika pilotażu. W przypadku potwierdzenia okoliczności skutkujących utratą statusu bezrobotnego - pozbawia statusu bezrobotnego.
 5. Ponownie rejestruje uczestnika pilotażu i kieruje go do dostawcy usług w przypadku zatrudnienia uczestnika pilotażu i utraty zatrudnienia bez winy uczestnika pilotażu. Dopuszcza się powtórzenie tej ścieżki w okresie realizacji przez dostawcę usług działań aktywizacyjnych w ramach pilotażu. Jednak dostawcy usług przysługuje tylko jedno wynagrodzenie za jednego uczestnika pilotażu.
 6. Realizuje wobec bezrobotnego (byłego uczestnika pilotażu), który utracił/przerwał zatrudnienie z własnej winy i zarejestrował się ponownie w powiatowym urzędzie pracy – działania wynikające z ustawy.
 7. Rejestruje w Systemie Syriusz dane związane z realizacją pilotażu z wykorzystaniem rozszerzonej funkcjonalności Oprogramowania Syriusz.
 8. Współpracuje z firmą ewaluacyjną, wskazaną przez Ministra, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pilotażu

Ilość odwiedzin: 10561
Nazwa dokumentu: Partnerstwo dla pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Strzelec
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Strzelec
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2013-06-04 14:34:23
Data udostępnienia informacji: 2013-06-04 14:34:23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-20 14:04:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner