logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AUTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO  


 

Zgodnie z art.33 ust.4 pkt.1-12 ustawy zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy: 
1. Nie spełnia warunków określonych w art.2 ust.1 pkt 2 Ustawy / pkt. II tej informacji /
1a. Nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3
2.
 Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej , o której mowa w art.61epkt2 lit.a, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art.46 ust.1, pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności .
2a.
 Otrzymał jednorazowo środki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gosp, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu.
2b.
 Rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny , o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisaniu kontraktu socjalnego .
3.
 Odmówi bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres :
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy .
3a.
 Odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja , o których mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy , inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej ; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3
4. Nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres
a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa
5.
 Nie stawiła się w terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania w PUP właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania.
6. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
7. Z własnej winy przerwała staż, szkolenie, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia ich przerwania na okres wskazany w pkt 3
8
. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia , przygotowania zawodowego dorosłych, stażu ,wykonywania prac , o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie ; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt 3. 
9. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, za okres nieprzerwany uważa się okresy niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych , pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
10. Nie przedstawiła zaświadczenia/ na druku ZUS ZLA/ o niezdolności do pracy wskutek choroby , o którym mowa w art. 80 ust.2 Nie przedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.
11. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych , nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego , czeladniczego lub sprawdzającego. Ponowna rejestracja w pup nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.
12. Z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12 ustawy


Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach 
Ustawa- ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz .U z  2017 poz. 1065 z późn. zmianami)
Rozp..1- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r poz.1299).
Rozp..2 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tj. Dz. U. z 2014, poz.1189 i zmiany).

Ilość odwiedzin: 7580
Nazwa dokumentu: Utrata statusu bezrobotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Berak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Berak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26 08:37:00
Data udostępnienia informacji: 2014-05-26 08:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 11:32:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner