logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Rejestracja poszukującego pracy


 REJESTRACJA POSZUKUJĄCEGO PRACY


 

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy określa ustawa z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz.U 2017 poz. 1065 z późn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

I. REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
1. SPOSOBY REJESTRACJI 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może dokonać rejestracji na dwa sposoby :

a. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do wybranego albo wybranych urzędów pracy, (§ 2 ust.2 pkt 1–rozp.1)
Przed zgłoszeniem się w wybranym powiatowym urzędzie pracy osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy może przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w § 5 ust.6 pkt 1-6 i 9-22 –rozp.1/ patrz :Dane wymagane podczas rejestracji/ za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej / www.praca.gov.pl lub www.pupradom.pl /
Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych , w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji /§3 ust.5 – rozp. 1/ .
W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej, rejestracji nie dokonuje się a dane przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. 

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w wyjątkowych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności lub przeszkód uniemożliwiających rejestrację we właściwym powiatowym urzędzie pracy w terminie wyznaczonym przez instytucję właściwą, może przed zgłoszeniem we właściwym powiatowym urzędzie pracy zgłosić się do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy i przekazać pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy dane, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz 4-22 rozporządzenia, numeru PESEL, o ile posiada, a także informacji o statusie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-g i j-l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz.. 1065 z póżn. zm.).
Po uzyskaniu od osoby transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa powyższych danych, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie przekazuje te dane do właściwego powiatowego urzędu pracy. Właściwy powiatowy urząd pracy niezwłocznie po uzyskaniu z wojewódzkiego urzędu pracy danych, wyznacza osobie transferującej zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa możliwie najkrótszy termin stawiennictwa, celem dokonania rejestracji.

b. Wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne./ Dz.U. nr 64, poz.565, z póżn.zm./ - www.praca.gov.pl lub www.pupradom.pl 
Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w ww. sposób podaje we wniosku o dokonanie rejestracji dane, o których mowa w § 5 ust.6 pkt 1-6 i 9-22 - rozp.1, zapisywane w systemie psz, załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa w § 5 ust.1-3 –rozp.1, wskazuje wybrany albo wybrane urząd pracy oraz opatruje wniosek :
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
3) popisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych. Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa, może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy tj. właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy , na którego obszarze działania przebywa /.

2. REJESTRACJA POSZUKUJĄCEGO PRACY NASTĘPUJE Z DNIEM w którym osoba:
a.
 zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu w obecności pracownika pup i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu : „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań , oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu poszukującego pracy” (§8 ust.1 pkt 1–rozp.1).

b. złożyła wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego- po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o którym mowa wyżej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych /§ 8 ust.1 pkt.2- rozp.1/.

3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia pup osobiście albo za pośrednictwem formularza elektronicznego o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia(§8 ust.9- rozp. 1).

4. Osoba rejestrująca się przekłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji / wymagane dokumenty/. 
1) dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§5ust.1 pkt 1 – rozp.1)
2) dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (§5 ust.1 pkt 2 – rozp.1)
3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień wynikających z Ustawy (§5 ust.1 pkt 3 – rozp.1 ).
4) Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (§5 ust.1 pkt 4 – rozp.1).
5) Osoba niepełnosprawna oprócz dokumentów o których mowa wyżej przekłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (§5 ust.2 – rozp.1).
Powiatowy urząd pracy może sporządzać kserokopie oraz dokonywać zeskanowania dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia statusu i uprawnień .

5. Dane wymagane podczas rejestracji /§ 5 ust. 6 –rozp.1/

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje następujące dane:
1) imię lub imiona i nazwisko oraz płeć;
2) obywatelstwo lub obywatelstwa;
3) numer PESEL;
4) imiona rodziców;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) nazwisko rodowe;
7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
8) liczbę dzieci na utrzymaniu; 

9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
10) wykształcenie;
11) ukończone szkoły;
12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
13) poziom znajomości języków obcych;
14) posiadane uprawnienia zawodowe;
15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
19) sposoby rozwiązywania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach;
20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
6. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku : 1) nieprzedłożenia dokumentów o których mowa w §5 ust.1 pkt.1-3 oraz ust.2 i 3 lub 2) odmowy przekazania wymaganych danych lub 3) odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust 1 pkt 1 –rozp. 1 lub 4) nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, o którym mowa w § 8 ust. 1 .2 , lub 5) niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie , o którym mowa w § 3 ust. 5 –rozp.1 (§9- rozp.1). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych (§8 ust.5 – rozp.1).
II. STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY 
Status poszukującego pracy ma osoba, która poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy)

III. UTRATA STATUSU POSZUKUJĄCEGO PRACY
Zgodnie z art.33 ust.4a ustawy zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy jeżeli :
1. Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy. 
2. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa.
3. Nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia. 
4. Złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku . Wniosek złożony po wydaniu skierowania do konkretnej pomocy pozostawia się bez rozpoznania. 
5. Pobierała w Rzeczypospolitej Polskiej , na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w ‘ w art. 1 ust.3 pkt 2 lit. a-c , zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust.3 pkt 2 lit.b I c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa. Pozbawienie statusu następuje od dnia zaistnienia zdarzenia , o którym mowa w tym przepisie .
IV. Osoby poszukujące pracy mają prawo m.in. do: 
1. korzystania z usług pośrednictwa pracy,
2. informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
3. korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
4. uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
5. przygotowania wspólnie z doradcą zawodowym indywidualnego planu działania,
6. sfinansowania kosztów zorganizowanego przejazdu w związku z udziałem w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy.
Poszukujący pracy , który :
- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn zakładu pracy,
- jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
- uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- jest żołnierzem rezerwy,
- pobiera rentę szkoleniową,
- pobiera świadczenie szkoleniowe,
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
- jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym /w wieku 45 lat i powyżej/,
może korzystać ze szkoleń, w celu uzyskania uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych oraz sfinansowania kosztów studiów podyplomowych lub ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało osobie stypendium.
V . Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa jest rejestrowana jako poszukująca pracy i podlega przepisom art.33 ust.3 ustawy tj. ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy , w tym potwierdzania gotowości do podjęcia pracy.
W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres, ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia.


Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach : 
Ustawa- ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj.Dz. U z  2017 poz. 1065 z późn. zmianami).
rozp. 1 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz. U. z 2012 r. poz.1299). 

Ilość odwiedzin: 34083
Nazwa dokumentu: Rejestracja poszukującego pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Berak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Berak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26 09:14:00
Data udostępnienia informacji: 2014-05-26 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 12:57:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner