logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Krajowy Fundusz Szkoleniowy


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 


 

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

W TERMINIE od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r.

BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


W przypadku wykorzystania środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony.

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Przyznawanie środków z KFS odbędzie się na nowych zasadach zgodnie z rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2155 ze zmianami) oraz informacjami zawartymi poniżej.

W związku z powyższym, nowy regulamin wraz z załącznikami do pobrania będzie dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu www.pupradom.pl w zakładce KFS.

UWAGA

W przypadku dużego zainteresowania środkami KFS PUP w Radomiu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów tj: w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.
Przyznawanie środków z KFS dla pracowników wyliczane będzie proporcjonalnie do etatu na jaki są zatrudnieni zgodnie z umową o pracę (np.: w przypadku zatrudnienia na ½ etatu koszty szkolenia finansowane są w kwocie ½ kosztów kształcenia ustawicznego)

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

Priorytet 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu pierwszego pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD w przypadku:
- sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcja C w nomenklaturze PKD) zaczynające się od następujących liczb:
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33.
Uwaga: PKD 33.1 – czyli przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych nie kwalifikują się do korzystania ze środków KFS w ramach powyższego priorytetu z kodem dla przeważającego rodzaju działalności.
- sektora transportu i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) zaczynające się od następujących liczb:
49,50,51,52,53.
- sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q w nomenklaturze PKD) zaczynające się od następujących liczb:
86,87,88.

Priorytet 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu podstawę identyfikacji zawodów deficytowych stanowią: barometr zawodów 2017 rok województwo mazowieckie, powiat radomski i miasto Radom oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2016 roku. Informacje o zawodach deficytowych dostępne są na stronie www.pupradom.pl w zakładce statystyki rynku pracy.

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów ministra (limit główny) i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2155 ze zmianami) przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:

1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu , na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Starosta na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kwota na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80% nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika tych kosztów, pozostałe 20% kosztów pokrywa pracodawca w ramach własnego funduszu szkoleniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące KFS można uzyskać bezpośrednio w PUP w Radomiu w dziale ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych pok. 227.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADOMIU

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155 ze zmianami).
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm);
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999).

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy zwanym dalej ( KFS) jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, którego celem zgodnie z wyznaczonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na rok 2017 są:
 

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

2. W przypadku wyczerpania głównego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań w bieżącym roku kalendarzowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje możliwość uruchomienia środków rezerwy, które przeznaczone będą na następujące priorytety:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji ( nie mają matury);

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego z zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ( Dz.U. z 2015 r., poz.978).

3. Pracodawca zainteresowany kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców składa kompletny wniosek o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z załącznikami w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zwanym dalej (PUP) pok. 137 (wniosek do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu lub na stronie internetowej www.pupradom.pl). Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z KFS.

Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika.

4. PUP w Radomiu będzie finansować kształcenie ustawiczne, którego cena nie będzie odbiegać od cen rynkowych. Zawyżona cena kształcenia ustawicznego może być podstawą do nieuwzględnienia wniosku pracodawcy.

5. Środki z KFS mogą być przyznane tylko na szkolenia przeprowadzane przez zewnętrzny ośrodek szkoleniowy. Nie jest możliwe zawieranie umów o sfinansowanie ze środków KFS kształcenia, które pracodawcy zamierzają samodzielnie realizować dla własnych pracowników.

6. Przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:

1) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, pracodawca w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni zostanie wezwany do jego poprawienia.

8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub

2) niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maj 2014 r.

9. Kompletne wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku w kolejności ich wpływu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP uzasadnia odmowę. Przyznanie środków z KFS na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, dlatego też odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

10. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS zawierającej prawa i obowiązki stron oraz sposób rozliczenia środków finansowych z KFS.

11. Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które jeszcze się nie rozpoczęły.

12. Pracodawca najpóźniej do dnia podpisania umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zobowiązany jest do dostarczenia umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w której zostaną zawarte prawa i obowiązki stron dotyczące kształcenia ustawicznego.

13. PUP w Radomiu dokona wpłaty wnioskowanej kwoty środków z KFS na rachunek bankowy pracodawcy w terminie określonym w zawartej umowie.

14. Pracodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia działań zawartych we wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zobowiązany jest do rozliczenia się z PUP z wykorzystania środków finansowych KFS (szczegóły umowa).

15. W przypadku nie wykorzystania środków finansowych KFS lub wykorzystania niezgodnie ze złożonym wnioskiem o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz zawartą umową pracodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej kwoty wraz z odsetkami zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania pomocy de minimis.

16. Wybór instytucji szkoleniowej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do dyspozycji pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

17. Pracodawca we wniosku (załącznik do wniosku) uzasadnia wybór realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z następującymi informacjami:

a) nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,

b) posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentów, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,)

c) nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,

d) cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne.

e) program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,

f) wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

Ilość odwiedzin: 39875
Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Gregorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Gregorczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-09-01 09:37:45
Data udostępnienia informacji: 2014-09-01 09:37:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 10:02:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner