logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Krajowy Fundusz Szkoleniowy


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 


 

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z obowiązującymi Priorytetami MRPiPS na rok 2018

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 19.03.2018 r. – 30.03.2018 r.

BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (limit główny)

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS. W przypadku wykorzystania środków z KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Przyznawanie środków z KFS odbędzie się na zasadach zgodnie z rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 poz. 2155), regulaminem oraz informacjami zawartymi poniżej.

W związku z powyższym, nowy regulamin, wniosek, karta oceny wraz z załącznikami do pobrania będzie dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu www.pupradom.pl w zakładce KFS.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

Priorytet 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu podstawę identyfikacji zawodów deficytowych stanowią: barometr zawodów 2018 rok województwo mazowieckie, powiat radomski i miasto Radom www.barometr zawodów.pl

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/ zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Priorytet nr 3 promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien obejmować osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a praz o szczególnym charakterze załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018:

Priorytet 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu podstawę identyfikacji zawodów deficytowych stanowią: barometr zawodów 2018 rok województwo mazowieckie, powiat radomski i miasto Radom www.barometr zawodów.pl

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Starosta na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kwota na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 100% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80% nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika tych kosztów, pozostałe 20% kosztów pokrywa pracodawca w ramach własnego funduszu szkoleniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące KFS można uzyskać bezpośrednio w PUP w Radomiu w dziale ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych pok. 227.


 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADOMIU W ROKU 2018

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1);
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

§ 1

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy zwanym dalej ( KFS) jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, którego celem zgodnie z wyznaczonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na rok 2018 są:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

§ 2

1. W przypadku wyczerpania głównego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań w bieżącym roku kalendarzowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje możliwość uruchomienia środków rezerwy, które przeznaczone będą na następujące priorytety:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

§ 3

1. Pracodawca zainteresowany kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców składa kompletny wniosek o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz ze wszystkimi załącznikami:
a) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zwanym dalej (PUP) w Kancelarii pok. 114.
b) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, przy czym wniosek oraz załączniki do wniosku powinien być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wniosek do pobrania w siedzibie PUP w Radomiu pok. 227 lub na stronie internetowej www.pupradom.pl w zakładce KFS).
2. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z KFS.

§ 4

1. Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika.

§ 5

1. PUP w Radomiu będzie finansować kształcenie ustawiczne, którego cena nie będzie odbiegać od cen rynkowych. Zawyżona cena kształcenia ustawicznego może być podstawą do nieuwzględnienia wniosku pracodawcy.

§ 6

1. Przy wyliczaniu wkładu własnego Pracodawcy, uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się innych kosztów, które Pracodawca ponosi w związku z udziałem Pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia itp.

§ 7

1. Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oznacza, że środki KFS można przeznaczyć, zgodnie z § 1 oraz § 2 Regulaminu, na:
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

§ 8

1. Środki z KFS mogą być przyznane tylko na szkolenia przeprowadzane przez zewnętrzny ośrodek szkoleniowy. Nie jest możliwe zawieranie umów o sfinansowanie ze środków KFS kształcenia, które pracodawcy zamierzają samodzielnie realizować dla własnych pracowników.

§ 9

1. Przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:
a) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust.2 k i 2 m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);
2. Przy rozpatrywaniu wniosków kolejność wpływu wniosku nie ma znaczenia.
3. Wnioski oceniane są na karcie oceny wniosku według wzoru PUP w Radomiu dostępnej na stronie internetowej www.pupradom.pl w zakładce KFS.

§ 10

1. Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie:
a) 80 % wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców dla małych, średnich i dużych firm nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego uczestnika. Wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20 % wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
b) 100% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego uczestnika – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców.
c) PUP w Radomiu finansuje koszty, o których mowa w niniejszym paragrafie maksymalnie do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia, a koszty przekraczające przyznany limit pokrywa pracodawca.

§ 11

1. PUP w Radomiu finansuje kształcenie ustawiczne ze środków KFS pracowników zatrudnionych na umowę o pracę proporcjonalnie do etatu zawartego w umowie o pracę. Umowa o pracę musi obejmować okres co najmniej do czasu zakończenia kształcenia ustawicznego.
2. PUP w Radomiu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowego kryterium w przypadku dużego zainteresowania środkami z KFS tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski KFS pracodawców mikro i małe przedsiębiorstwa.

§ 12

1. PUP w Radomiu rozpatruje tylko kompletne wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi we wniosku, które zostały złożone w terminie naboru wniosków KFS pracodawców ogłoszonego przez PUP w Radomiu.
2. Wnioski niekompletne złożone bez wszystkich wymaganych załączników wymienionych we wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie.
3. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
4. W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, pracodawca w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni zostanie wezwany do jego poprawienia.

§ 13

1. Kompletne wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP uzasadnia odmowę. Przyznanie środków z KFS na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawców jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, dlatego też odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

§ 14

1. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
a) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
b) niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia MRPiPS w sprawie przyznawania środków z KFS z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155).

§ 15

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawca zostanie zaproszony do podpisania umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS zawierającej prawa i obowiązki stron oraz sposób rozliczenia środków finansowych z KFS.

§ 16

1. Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

§ 17

1. Pracodawca najpóźniej do dnia podpisania umowy o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zobowiązany jest do dostarczenia umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w której zostaną zawarte prawa i obowiązki stron dotyczące kształcenia ustawicznego.

§ 18

1. PUP w Radomiu dokona wpłaty wnioskowanej kwoty środków z KFS na rachunek bankowy pracodawcy w terminie określonym w zawartej umowie.

§ 19

1. Pracodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia działań zawartych we wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zobowiązany jest do rozliczenia się z PUP z wykorzystania środków finansowych KFS (szczegóły umowa).

§ 20

1. W przypadku nie wykorzystania środków finansowych KFS lub wykorzystania niezgodnie ze złożonym wnioskiem o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz zawartą umową pracodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej kwoty wraz z odsetkami zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania pomocy de minimis.

§ 21

1. Wybór instytucji szkoleniowej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do dyspozycji pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

§ 22

1. Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą, a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

§ 23

1. Pracodawca we wniosku (załącznik do wniosku) uzasadnia wybór realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z następującymi informacjami:
a) nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,
b) posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów (kopia certyfikatu) jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentów (kopia dokumentów), na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego (jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych),
c) nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego,
d) cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne,
e) program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
f) wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 24

1. Jeżeli nabywana w ramach kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawcy usługa:
a) stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (zgodnie z definicją zawartą w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych; czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia),
b) jest w całości lub w wysokości co najmniej 70% finansowana ze środków publicznych (przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze. Zm.), przepis § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 ze zm.), wówczas do tej usługi ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług.
2. Z uwagi na różnorodność egzaminów, a także różnorodność podstaw prawnych oraz trybu ich przeprowadzania, jak również charakteru opłat oraz podstaw prawnych ich pobierania, nie jest możliwe jednoznaczne określenie kwestii sposobu opodatkowania egzaminów. W przypadku, gdy egzamin stanowiłyby integralną część usługi szkoleniowej, wówczas mogłyby korzystać ze zwolnienia, o ile jest ono przewidziane dla tej usługi szkoleniowej.
3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

§ 25

1. PUP w Radomiu może przeprowadzić kontrolę u Pracodawcy oraz w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy w trakcie jego trwania w zakresie przestrzegania postanowień umowy, o której mowa w § 1 oraz § 2 wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień objętych zakresem kontroli. Do kontroli przeprowadzonej przez Urząd stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).
2. Pracodawca nie może odmówić poddania się kontroli prawidłowości wykonywania umowy.

§ 26

1. PUP w Radomiu ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę i żądać zwrotu przyznanego z KFS dofinansowania przeznaczonego na kształcenie ustawiczne Pracodawcy i/lub Pracownika w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Urzędu w całości lub w części w przypadku:
a) niewykorzystania lub wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,
b) złożenia we wniosku niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji,
c) nieukończenia kształcenia ustawicznego przez Pracodawcę lub Pracownika,
d) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę z Pracownikiem w trakcie trwania kształcenia ustawicznego,
e) nie poddania się kontroli,
f) zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie trwania kształcenia ustawicznego,
g) wystąpienia różnicy miedzy kwotą środków otrzymanych, a kwotą środków wydatkowanych na kształcenie ustawiczne,
h) naruszenia innych warunków umowy.

Ilość odwiedzin: 51676
Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Gregorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Gregorczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-09-01 09:37:45
Data udostępnienia informacji: 2014-09-01 09:37:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 14:01:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner