logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Trójstronna umowa szkoleniowa


 TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA  


 

Starosta na wniosek pracodawcy może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Uczestnicy szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej mają prawo do stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA SZKOLENIA BEZROBOTNYCH NA
PODSTAWIE TRÓJSTRONNYCH UMÓW SZKOLENIOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADOMIU

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z .Dz. U. z 2017r.poz.1065 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r.w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzeni usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667)
 • ustawa z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 z późn. zm.).
 1. Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej organizowane jest na wniosek pracodawcy art.40 ust.2e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika.
 3. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 4. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.
 5. Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa wraz z załącznikami w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zwanym dalej (PUP) pok. 114 (wniosek do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu lub na stronie internetowej www.pupradom.pl). Złożenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy i skierowania bezrobotnych na szkolenia
 6. Wniosek zawiera : nazwę pracodawcy adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie, wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia, liczby uczestników szkolenia
 7. Pracodawca może wskazać we wniosku preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsca realizacji jednakże PUP w Radomiu zastrzega sobie prawo weryfikacji oraz zmiany instytucji szkoleniowej w przypadku jeżeli cena będzie odbiegać od cen rynkowych po dokonaniu porównań cenowych.
 8. Do wniosku pracodawca dołącza:
 • zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony w terminie do 3 miesięcy
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art.37 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm)
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art.37 ust.2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 1. Wnioski pracodawców rozpatruje się zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.
 3. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7 dniowy termin na uzupełnienie wniosku.
 4. W przypadku braku uzupełnienia bądź poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostanie bez rozpoznania
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawca zostanie zaproszony do podpisania trójstronnej umowy szkoleniowej- wzór umowy załączony jest do niniejszego regulaminu- załącznik nr 1.
 6. Urząd Pracy może zawrzeć umowę tylko z instytucją szkoleniową, która jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 7. W przypadku nie zatrudnienia z winy pracodawcy osób bezrobotnych wskazanych we wniosku lub rozwiązania przez pracodawcę z nimi umowy o pracę przed upływem 6 miesięcy pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów za szkolenie poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, zwrot kosztów szkolenia nastąpi w terminie do 30 dni po dniu wymaganego terminu zatrudnienia na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące Trójstronnej Umowy Szkoleniowej można uzyskać bezpośrednio w Dziale ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń Bezrobotnych.

Ilość odwiedzin: 13505
Nazwa dokumentu: Trójstronna umowa szkoleniowa
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Kosno
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kosno
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2015-01-07 10:15:07
Data udostępnienia informacji: 2015-01-07 10:15:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 09:03:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner