logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
   minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
   minus Termin posiedzenia
   minus Opiniowanie kierunków kształcenia
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Powiatowa Rada Rynku Pracy

Spis dokumentów:
1. Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
2. Termin posiedzenia
3. Opiniowanie kierunków kształcenia


POWIATOWA RADA RYNKU PRACY


 

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149).
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 9. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 10. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 11. opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 12. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  d) kryteria doboru bezrobotnych,
  e) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

 1. działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 2. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.
 

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.
 

 

Tryb powoływania członków powiatowej rady rynku pracy:

 1. starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji o zgłoszenie kandydata do powiatowej rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;
 2. do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Powiatowa rada rynku pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.


Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw do dnia powołania powiatowej rady rynku pracy, zadania tej rady wykonuje odpowiednio powiatowa rada zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
 

I. Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy:

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

 1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
 2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
 3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Ust. 7a.: Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

II. Art. 109 ust. 9 ustawy:

Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.

III. Art. 9 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy [Zadania samorządu powiatu]: Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

 1. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia;
 1. współdziałanie z Powiatowymi Radami Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

IV. Opiniowanie wniosków Dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na prowadzenie w szkole eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Podstawa prawna: § 7 ust. 2, 3 pkt 5a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

V. Wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób

Podstawa prawna: § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221, poz. 1317 z późn. zm.).

VI. Art. 59b ustawy [Wykazy pracodawców i osób]:

 1. Art. 59b. ust. 1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1 i 2, są podawane do wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.
 2. Art. 59b. ust. 2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia, przekazuje właściwej Powiatowej Radzie Rynku Pracy zbiorczy wykaz pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1.
 3. Art. 59b. ust. 3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
  1) nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę;
  2) wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy;
  3) liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Ilość odwiedzin: 13741
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2015-02-04 12:26:32
Data udostępnienia informacji: 2015-02-04 12:26:32
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 09:10:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner