logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Wniosek o wydanie zaświadczenia


WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827):. W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd zaświadczeń.

 

Pouczenie dotyczące zwolnień z opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827):):

1. Nie podlega opłacie skarbowej: 
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2042);
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w wymienione, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charak-terze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

W pozostałych sprawach niż wymienione wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skar-bową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, czyli dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wysokość opłaty skarbowej od pozostałych zaświadczeń wydawanych w celach innych niż wymienione w pouczeniu wynosi 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski, 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 Pekao SA II/O Radom 52 124032591111001013406544

Przelew powinien być szczegółowo opisany w rubryce „tytułem” w celu jednoznacznej identyfikacji do-konanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona.
Urząd Miejski, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 335 (III p.)
Kasa czynna codziennie:
 w dni robocze w godz. 7.45 – 14.00 z przerwą w godz. 11.00 – 11.20.

Opłatę skarbową można wnosić:
1. W każdym banku.
2. Na poczcie.
3. W specjalnie wyznaczonych punktach:
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Zbrowskiego 106,
- Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, ul. Toruńska 3,
- Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9,
- Siedziba MZDiK, ul. Traugutta 30/33,
- Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10,
- Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7,
- Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 

Załączniki do pobrania: 2016-12-29 10:38:20 - Wniosek o wydanie zaświadczenia (60.50 kB)

Ilość odwiedzin: 12445
Nazwa dokumentu: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Skrócony opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia. Pouczenie dot. pobierania opłaty skarbowej.
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2016-02-29 09:47:23
Data udostępnienia informacji: 2016-02-29 09:47:23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 14:13:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner