logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Ponowne wykorzystywanie


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE


 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU, W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA 

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje: 

1) udostępnianych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na stronie internetowej www.pupradom.pl, lub w inny sposób; 

2) przekazywanych na wniosek o ponowne wykorzystanie. 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udo-stępnianych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Ra-domiu na stronie internetowej www.pupradom.pl

Jeśli dla danej informacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na stronie internetowej www.pupradom.pl nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organi-zacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do: 

1. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
2. Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie. 
3. Informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych na wniosek: 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu określa warunki udostępniania informacji w celu ponowne-go wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych: 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. 

W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poin-formować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany. 

Zasady odpowiedzialności Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu: 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie infor-macji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radomiu. 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wyko-rzystywania: 

1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 
1) informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na stronie internetowej www.pupradom.pl
2) informacja została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzy-stywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, 
3) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone. 

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponow-nego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. 

3. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej i musi zawierać w szczególności: 
1) nazwę podmiotu zobowiązanego, 
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, 
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania, 
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych, 
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2. 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie. 

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, po rozpatrzeniu wniosku: 
• przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania; 
• informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania in-formacji sektora publicznego przez wnioskodawcę; 
• składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wyso-kości opłat za ponowne wykorzystywanie; 
• odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 

Opłaty: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 

3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania infor-macji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. 

4. Przy ustalaniu opłat będą brane pod uwagę w szczególności takie czynniki jak: 
1) Czas przygotowania informacji sektora publicznego, liczony według stawki godzino-wej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgod-nie z wnioskiem; 
2) Koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili) materiały użyte w celu przygo-towania informacji sektora publicznego zgodnie z wnioskiem; 
3) wartość nośnika na którym zostanie zapisana informacja sektora publicznego; 
4) należności związane z dostarczeniem informacji sektora publicznego. 

Środki prawne przysługujące w przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub określenia w ofercie PUP warunków ponownego wykorzystywania albo wysokości opłaty: 

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wnio-sku. 

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu , w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie. 

3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy pra-wo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 usta-wy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), przysługujące podmiotom in-nym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjonodawcę, od którego podmiot zo-bowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej. 

6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wyko-rzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)

Załączniki do pobrania: 2016-09-27 14:25:02 - Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (43.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7356
Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17 07:41:50
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17 07:41:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 08:11:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner