logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Ubezpieczenie zdrowotne


UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I. Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) powiatowy urząd pracy obowiązkowo zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (tj. ubezpieczonych w KRUS, prawa renty rodzinnej lub na podstawie wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia).

 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
 2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
 3. Bezrobotny podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny.
 4. Bezrobotni będący właścicielami gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego z mocy ustawy podlegają ubezpieczeniom emerytalno – rentowym i zdrowotnym w KRUS. Aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uzyskania statusu bezrobotnego należy okazać decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom w KRUS (dotyczy to również domowników i małżonków rolników posiadających powyżej 1 ha przeliczeniowego).

II. Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Zgodnie z art. 67 ust 3 ww. ustawy osoby bezrobotne podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie posiadających własnego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.

 1. Członkowie rodzin uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Zgłaszając członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy posiadać swój dowód osobisty oraz numery PESEL członków rodziny.
 3. Za członka rodziny uważa się: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, małżonka, wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. W przypadku dzieci uczących się, powyżej 18 roku życia do ukończenia przez nie 26 lat, należy przedstawić ważne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. W przypadku nie złożenia takiego zaświadczenia dzieci będą wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem uzyskania pełnoletności.
 5. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – można zgłosić jako członków rodziny bez ograniczenia wieku,
 6. Utrata statusu osoby bezrobotnej przez ubezpieczającego powoduje wygaszenie ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
 7. Bezrobotny, który zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest zobowiązany do powiadomienia urzędu pracy o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

III. W przypadku osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń są uprawnione wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania w Polsce, które spełniają kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, albo które nie ukończyły 18 roku życia lub są w ciąży lub w połogu – na podstawie decyzji wójta ( burmistrza lub prezydenta) – przez okres 90 dni od dnia wydania takiej decyzji.
 

Ilość odwiedzin: 4890
Nazwa dokumentu: Ubezpieczenie zdrowotne
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Kiraga-Kurowska
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Kiraga-Kurowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 11:32:48
Data udostępnienia informacji: 2017-06-30 11:32:48
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-30 12:36:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner