logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z siedzibą przy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@pupradom.pl , telefonicznie pod numerem 48 384-20-80, 48 386-70-44 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Kropidłowskim pod adresem e-mail iod@comp-net.pl   
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:
 
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków rodziny, weryfikacji rozbieżności na koncie ubezpieczonych w ZUS na podstawie raportu U2, wyrejestrowanie z ewidencji urzędu, rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, wydania PIT 11, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja administracyjna, egzekucja sądowa, opinie na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia, wydanie zaświadczeń, organizacja i finansowanie usług
i instrumentów rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,  badania testowe, kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne, organizacja szkoleń
w tym bon szkoleniowy, organizacja staży w tym bon stażowy, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 i 60 roku życia, przygotowanie zawodowe dorosłych, finansowanie kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów, finansowanie studiów podyplomowych, trójstronne umowy szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki, pożyczki szkoleniowe, refundacja wyposażenia do stanowiska pracy, refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego, bon na zasiedlenie, refundacja na części kosztów na wynagrodzenie, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub innych instrumentach rynku pracy w zależności od ustalonego profilu pomocy
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065
  z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Ustawa z dnia  13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
  o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.
 
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości
  
5 lat

Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Rekrutacja pracowników
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Realizacja zgłoszonej w urzędzie krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy, realizacja zadań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub wydaniem zezwolenia na pracę sezonową
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do ustawy
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia do Ustawa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
 10 lat

Realizacja zadań ustawowych w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 
 Okres nie dłuższy niż 30 dni
 
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania, za wyjątkiem danych osobowych osób bezrobotnych, których dane będą przetwarzane w formie profilowania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014r. poz. 631).  Celem profilowania jest ustalenie odpowiedniego profilu pomocy na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. oddalenia bezrobotnego od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie ustalenie profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy
  w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. W sytuacjach określonych przepisami prawa Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane między innymi:
 1. Odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.: komornicy sądowi – na pisemne żądanie komornika w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wypełnienia innych ustawowych zadań komornika, banki – w zakresie realizacji przelewów związanych z wypłatą zasiłku dla bezrobotnych, stypendiów lub innych przyznanych świadczeń;
 2. pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom szkoleniowym, organizatorom staży, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, dostawcom usług IT, przychodniom medycyny pracy, podmiotom prowadzącym archiwa zakładowe, Powiatowej Radzie Rynku Pracy;
 3. innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowy powierzenia danych;
 

Ilość odwiedzin: 1030
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 13:25:26
Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 13:25:26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-30 12:57:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner