logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

AKTUALNOŚCI
   Obowiązujące stawki zasiłków

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrekcja Urzędu
      Przyjęcia interesantów
      Ważne Instytucje
      Spis telefonów
      Przedziały literowe obsługi
      Numery rachunków bankowych
   Skargi i wnioski
   Filie urzędu
      Filia PUP w Pionkach
      Filia PUP w Iłży
      Filia PUP w Przytyku
      Filia PUP w Wierzbicy
      Filia PUP w Skaryszewie
      Filia PUP w Goździe
      Filia PUP w Jedlni-Letnisko
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
      Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
      Termin posiedzenia
      Opiniowanie kierunków kształcenia
   Zarządzenia Dyrektora PUP
   Zadania i status prawny PUP
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa

OFERTY PRACY
   Oferty regionalne
   Oferty - ogłoszenia
   Oferty pracy za granicą
   EURES

INFORMACJE DLA KLIENTÓW
   Rejestracja osoby bezrobotnej
      Status bezrobotnego
      Utrata statusu bezrobotnego
      Obowiązki bezrobotnego
      Utrata prawa do zasiłku
      Dodatek aktywizacyjny
      Zasada waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych
   Rejestracja poszukującego pracy
   Ubezpieczenie zdrowotne
   Poradnictwo zawodowe
   Pośrednictwo pracy
   Szkolenia
   Przygotowanie zawodowe dorosłych
   Finansowanie studiów podyplomowych
   Trójstronna umowa szkoleniowa
   Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   Kryteria przyznawania refundacji
   Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
   Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
   Projekty PUP
      Badanie Radomskiego Rynku Pracy
      PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
      EFS SPO RZL 2004 - 2006
         Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
         Działanie 1.2 2006/2007
         Działanie 1.3 2006/2007
         Podsumowanie za rok 2006
         Działanie 1.2 w liczbach (2006)
         Działanie 1.3 w liczbach (2006)
      Mazowsze 2007
      Partnerstwa EFS
      Badanie ankietowe osób bezrobotnych
      Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
      Mazowsze 2008
      Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
      Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
      "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
      Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
      Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
      MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
      Projekt: Nowa Szansa
      Partnerstwo dla pracy
      Projekt "CZAS NA START"
      PO WER
      RPO WM 2015 - 2016
      RPO WM 2017 - 2018
   Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
   Centrum Aktywizacji Zawodowej
   Transfer zasiłku
   Platforma SEPI
   Bezpłatne przejazdy

STATYSTYKI RYNKU PRACY
   Barometr zawodów
   Stan i struktura bezrobocia
   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

USŁUGI ELEKTRONICZNE
   Elektroniczna skrzynka podawcza
   Usługi elektroniczne PSZ

PRAWO PRACY
   Ustawy
   Obowiązujące akty prawne

WNIOSKI I FORMULARZE
   Rejestracja i obsługa petenta
   Wniosek o wydanie zaświadczenia
   Refundacje
   Bon na zasiedlenie
   Staże
   Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
   Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
   Dodatek aktywizacyjny
   Zatrudnienie cudzoziemców
      Zezwolenie na pracę sezonową
      Oświadczenia na pracę niesezonową
      Informacja Starosty
      Konto bankowe
   Stypendium z tytułu podjęcia nauki
   Ponowne wykorzystywanie
   Dostęp do informacji publicznej

INNE
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Nawigacja
   Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Urzędy Centralne
   Spis adresów

Podmioty ekonomii społecznej
   Podmioty
corner   corner